Skip to main content

CORONA info

Alle info rond Corona is hier terug te vinden / All info about Corona can be found here

Klik Hier

Factory Olympics

Klik hier om naar de website te gaan / Click here to go to the website

Klik hier

VOT opleidingen

Benieuwd welke opleidingen we organiseren? / Curious as to which trainings we organise?

Go to VOT!

Mobiliteit

1. Waar mag je parkeren met de wagen ?
2. Hoe kan je je registreren als fietser voor een fietsvergoeding ?
3. Hoe schrijf je je in als carpoolpartner ? 

Ga naar mobiliteit

Vacatures

Op deze pagina kan je alle vacatures terugvinden.

Ga naar alle vacatures

Daikin Referral Program / Aanwervingspremie

Meer info over het referral program voor bedienden en arbeiders vind je hier!

Ga naar de Daikin Referral website

Bedrijfsrestaurant Oostende

Vind hier het bestelformulier en wat er deze week op het menu staat.

Klik hier

Personeelskorting

Interesse om een Daikin toestel met korting aan te schaffen? Hier vind je alle informatie die je nodig hebt!

Klik hier

E-form: Indienen attesten

Via formstack kan je nu digitaal: 1. afwezigheids- of ziekteattest indienen, 2. verlof aanvragen 3. medisch attest opladen

Dien hier je attesten in

DET news

Hier vind je alle info en recente activiteiten van het Daikin Entertainment Team (DET). Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Lees meer over DET nieuws

Daikin Infosite Arbeiders

Archief nieuwsberichten

Oude nieuwsberichten zijn hier te vinden;

Old newsflashes can be found here. 

Archief / Archive

Dagelijks nieuws

Spreekuren: je kan de ES collega’s vinden in de POG op:  MA 11u30 – 13u30  |  DI   11u30 – 13u30  | DO  11u30 – 13u30 |  WOE/VRIJ |GEEN      

15/09/2023

Spreekuren in een nieuw jasje! 
 

Zoals jullie misschien al gezien hebben, wordt er een nieuw lokaal klaargemaakt, toegewijd om jullie te ontvangen tijdens het spreekuur. Wij zijn dan ook verheugd om te melden dat we jullie hier vanaf maandag 18 september kunnen onthalen. Je komt vanaf dan dus niet langer naar de POG, maar wel naar het HR4U-lokaal.
 

Wat is HR4U?
 

HR is er voor jou  is het nieuwe lokaal waarin onze medewerkers van Employee Services en van de interim partners Agilitas en Randstad beschikbaar zullen zijn.

 

Zij zijn 3x per week te vinden in het HR4U-lokaal om persoonlijk advies en ondersteuning te geven over verschillende topics, zoals vragen over loonstrookjes, het niet werken van de badge, een wijziging van bankrekeningnummer...

 

Het HR4U-lokaal bevindt zich op zo’n 20 meter van het oude POG-lokaal, onder de trap naar de catwalk.  

 

 

Wanneer kun je terecht bij HR4U?
 

Voor advies en/of ondersteuning kun je steeds terecht in het HR4U-lokaal op:

maandag, dinsdag en donderdag; en dit telkens van 11u30 tot 13u30.
 

Zit je met een vraag, maar kon je niet tijdens de openingsuren langskomen?
 

Dan kun je steeds een mail sturen naar het volgende emailadres: es@daikineurope.com (Daikin contract), agilitas@daikineurope.com (Agilitas contract), of daikin@randstad.be (Randstad contract).
 

Wist je dat…

 

… je ook heel veel kan regelen via onze QR-codes die uithangen in de fabriek?

Deze QR-codes kun je scannen met jouw smartphone en brengen je rechtstreeks naar het juiste formulier. Invullen, verzenden, en ingediend! 😊

Je kunt deze QR-codes steeds terugvinden op de affiches die te vinden zijn in alle breakrooms. De affiche hangt ook uit aan het magneetbord aan het HR4U-lokaal.

 

Er zijn QR-codes voor onderstaande topics:

 • Verlof
  • Europees aanvullend verlof
  • Jeugdvakantie
  • Seniorenvakantie
  • Dringende verlofaanvraag
  •  Afwezigheid
  •  Verlof annuleren
 • Vlaams Opleidingsverlof
 • Indienen van mijn ziekte-attest
 • Mobiliteit
  • Carpool
  • Fietsvergoeding
  • Treinabonnement
 • Aanpassen van persoonlijke gegevens
 • Tijdskrediet en thematische verloven

 

 

14/09/2023 

Moeilijkheden met Payroll

Beste medewerker

Vandaag zijn wij geconfronteerd met een algemene IT panne van het SAP systeem in heel Daikin. Hierdoor heeft onze payroll dienst geen voorschotten kunnen berekenen en ook niet kunnen doorsturen ter betaling.

 

De berekening van de voorschotten zal vrijdag gebeuren en bijgevolg zullen de voorschotten gestort worden op maandag, 18 september ipv vrijdag, 15 september. 

 

Wij excuseren ons voor het ongemak!

HRM

13/09/2023

Beste collega, 

 

Naar jaarlijkse gewoonte kunt u ook dit jaar een griepvaccinatie verkrijgen. Deze inentingen worden georganiseerd door de externe preventiedienst Liantis.

Als u interesse hebt, kunt u zich inschrijven via https://forms.office.com/e/DHZQZm0XNg. Inschrijving dient te gebeuren vóór 25/09/2023.

 

OPMERKING: Indien u aanleg hebt voor allergie (bv. kippenei - proteïnen), gelieve dan vooraf de medische dienst te contacteren (medische.dienst@daikineurope.com of 059 55 89 19).

 

Elke vroegere overgevoeligheid aan kwikhoudende producten, zoals bv. bepaalde ontsmettingsmiddelen (mercurochroom, Merfen), moet eveneens vooraf gemeld worden.

22/08/2023

Schrijf je nu in: DCT - DRT - DET Sportdag

Beste collega, 

Op zondag 10/09/2023 organiseren we een sportdag en trekken we richting het Kasteel d'Aertrycke. Zin om samen met je Daikin-collega’s een sportieve dag te beleven? Schrijf je dan zeker in!

Praktische info:

WANNEER

Zondag 10 september 2023 in de voormiddag
(afhankelijk van de activiteit)

WAAR

Provinciedomein Van d'Aertrycke
Zeeweg 42, 8820 Torhout, België

WAT

Wandelroutes, loopparcours en
gravel/mountainbikeroute

WIE

Alle Daikin-medewerkers tewerkgesteld in Oostende, Gent of Oostkamp met een Daikin-contract. Partner en kinderen kunnen ook deelnemen.

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan via de Formstack t.e.m. 01/09
https://daikin.formstack.com/forms/sportdag2023


Het aanvangsuur is dus afhankelijk van de activiteit waaraan je wenst deel te nemen. Hieronder meer info per activiteit:

ACTIVITEIT

INFO

GEZAMELIJKE START

VRIJE START

WANDELROUTES

Keuze uit:
1,5 / 3 / 4,1 / 8,2 / 14,4 km

14,4 km à 9H
8,2 km à 9H30

 

TUSSEN 9H
EN 11H

LOOPPARCOURS

4-12km (rondes van 4,1km)


10H

GRAVEL/MTB-ROUTE

Bloso VTT route, rode route 40km
(ongeveer 30% off-road)


9H30

Deze sportdag wordt georganiseerd door Het Daikin Cycling Team, Daikin Running Team en Daikin Entertainment Team.

Deze teams zullen natuurlijk ook aanwezig zijn en voorzien een zakje met bevoorrading voor onderweg. Nadien bieden we jullie ook een drankje aan tussen 11H en 13H in het ‘Koetshuys’.

Dus wacht niet langer en schrijf je in voor deze energieke Daikin-sportdag!

_________________________________

Met vriendelijke groeten,
DCT, DRT en DET

 

Zoals jullie misschien al gezien hebben, wordt er een nieuw lokaal klaargemaakt, toegewijd om jullie te ontvangen tijdens het spreekuur. Wij zijn dan ook verheugd om te melden dat we jullie hier vanaf maandag 18 september kunnen onthalen. Je komt vanaf dan dus niet langer naar de POG, maar wel naar het HR4U-lokaal.

Wat is HR4U? 
 

 


 

15/09/2023

Consultation hours in a new look! 

 

As you might have seen, a new location is being prepared to welcome you during the consultation hours. Therefore, we are happy to announce that from Monday the 18th of September on we will welcome you in this new location. Thus, from then on, you will no longer come to the POG, but to the HR4U room.
 

What is HR4U?
 

HR is there for you is the new location in which our colleagues from the Employee Services and our interim partners Agilitas and Randstad will be available.

 

You may find them three times per week in the HR4U desk to personally advise and support you regarding different topics, such as: questions about your payslip, a non-working badge, a change of bank account number…

 

The HR4U room is located at about 20 meters from the old POG room, underneath the stairs to the catwalk.

 


When are you able to go to HR4U?


You can visit the HR4U desk for advice and/or support on:

Monday, Tuesday and Thursday; and this always from 11:30 till 13:30.
 

Do you have a question, but you weren’t able to reach us during the consultation hours?
 

Then you can always send an email to the following addresses: es@daikineurope.com (Daikin contract), agilitas@daikineurope.com (Agilitas contract), of daikin@randstad.be (Randstad contract).
 

Did you know…
 

… that you can manage many topics via our QR-codes which you may find in the factory?
 

These QR codes can be scanned with your smartphone and bring you straight towards the correct form.  Fill in, send, and submitted! 😊
 

You may find these QR codes anytime on the posters hanging in all breakrooms, and on the magnet board right outside the HR4U room.

 

There are QR codes for the following topics:
 

 • Leave
  • European leave
  • Youth leave
  • Senior leave
  • Urgent leave request
  • Absence request
  • Annulation of leave
 • Flemish Educational Leave
 • Submitting your illness certificate
 • Mobility
  • Carpooling
  • Bicycle allowance
  • Train subscription
 • Adjust your personal data
 • Time credit and thematical leave

14/09/2023

Issues with Payroll 

Dear colleague

Today we faced a general IT breakdown of the SAP system throughout Daikin. As a result, our payroll department has not been able to calculate and forward deposits for payment.

 

The calculation of the deposits will be done on Friday and consequently they will be paid on Monday, September 18 instead of Friday, September 15.

 

We apologize for the inconvenience.

HRM

13/09/2023

Dear colleague, 
 

Like every year, you can get a flu vaccination. These vaccinations are organized by the external prevention service Liantis.


If you are interested, you can register via https://forms.office.com/e/DHZQZm0XNg. Registration must be done before 25/09/2023.

 

REMARK: If you have tendency for allergy (e.g. chicken egg - proteins), please contact the medical service on beforehand (medische.dienst@daikineurope.com or 059 55 89 19).

 

Any previous hypersensitivity to mercury products, as for example some disinfectants (mercurochroom, Merfen) needs to be reported on beforehand.

22/08/2023

Subscribe now: DCT - DRT - DET Sports day

Dear colleague, 

On Sunday 10/09/2023 we will organise a sports day and head for the Kasteel d'Aertrycke. Fancy experiencing a sporty day together with your Daikin colleagues? Be sure to subscribe!

Practical info:

WHEN

Sunday 10 September 2023 in the morning
(depending on the activity)

WHERE

Provinciedomein Van d'Aertrycke
Zeeweg 42, 8820 Torhout, Belgium

WHAT

Hiking trails, running track and gravel/mountain bike route

WHO

All Daikin employees employed in Ostend, Ghent or Oostkamp with a Daikin contract. Partner and children can also participate.

SUBSCRIBE

Registration is possible via the Formstack until 01/09 https://daikin.formstack.com/forms/sportdag2023


The starting time therefore depends on the activity you wish to participate in. More info per activity below:

ACTIVITY

INFO

JOINT START

FREE START

WALKING ROUTES

Choice of:
1,5 / 3 / 4,1 / 8,2 / 14,4 km

14,4 km à 9H
8,2 km à 9H30

 

BETWEEN
9H
& 11H

RUNNING TRACK

4-12km (rounds of 4,1km)


10H

GRAVEL/MTB-ROUTE

Bloso VTT route, red route 40km
(approx. 30% off-road)


9H30

 

This sports day is organised by The Daikin Cycling Team, Daikin Running Team and Daikin Entertainment Team.

These teams will of course also be present and provide a bag of supplies for the road. Afterwards, we will also offer you a drink between 11H and 13H in the 'Koetshuys'. So don't wait any longer and sign up for this energetic Daikin sports day!

_________________________________

Kind regards,
DCT, DRT and DET

20/07/2023

Collectief Verlof

Beste collega's

HET IS TIJD VOOR ONTSPANNING!

Morgen start het collectief verlof en we willen jullie dan ook allen een mooie, welverdiende en deugddoende vakantie toewensen!

We zien jullie graag terug na het verlof op 16 augustus 2023!

Geniet ervan!

cv

19/07/2023

Overzicht Ad Valvas borden in de fabriek. 

 

Beste collega

 

Hieronder vind je de verschillende locaties van de Ad Valvas borden.

Deze borden worden gebruikt om belangrijke informatie mee te delen.

 

Locaties: 

 • F1

1 - Gang exit 1 (beneden)

2  - Gang exit 1 (boven)

3 - Medische dienst ingang (beneden)

4 -  Medische dienst ingang (boven)

5 - Breaktent R1/R6 (beneden)

 

 • PIPING

 6 - Naast TEC (beneden)

 

 • DLC

7 - Valse wand t.h.v. heren kleedkamers (beneden)

8 - T.h.v. trap breakzone boven + toiletten dames (beneden)

 

 • TOPP

9 - Ingang (beneden)

 

18/07/2023

Collectief verlof regelingen 
                                                                         

Beste collega’s

 

Van donderdag 21/07/2023 tot en met maandag 15/08/2023  is er collectief verlof voor arbeiders in Daikin.

 

Via deze weg willen wij jullie informeren omtrent enkele regelingen die van toepassing zijn tijdens deze periode.

 

1.       Catering

Het bedrijfsrestaurant blijft gedurende gans deze periode open, met uitzondering van 21/07, 22/07 en 15/08. Dezelfde regeling blijft van toepassing enkel is er zoals andere jaren tijdens de ganse periode van het collectief verlof geen suggestie en geen Japanse schotel.
 

2.       Gate B

Gedurende de ganse periode van het collectief verlof is Gate B open, met aangepaste openingstijden
 

Dit betekent dat:

·       Gebruik van de fietsenstalling Gate B mogelijk is.

·       Aannemers en leveranciers zich kunnen aanmelden via de Loge Gate B (Simon Stevinstraat), enkel tijdens de aangepaste openingstijden.
 

OPENINGSTIJDEN
Gate B is open van 06u30 – 09u30 . Informeer je leveranciers/aannemers hier tijdig over.

 

3.       Sanitaire installaties (toiletten) fabrieksgebouwen

Tijdens de volledige duur van het collectief verlof (van 21/7/2023 tot en met 15/08/2023) zullen sanitaire installaties (toiletten) in de fabrieksgebouwen F1, F2, F3 en F4 geopend blijven voor gebruik door de aannemers en de aanwezige werknemers. Deze worden dagelijks gereinigd door de schoonmaakfirma.

 

Daarnaast vragen we aan alle gebruikers om de sanitaire voorzieningen met zorg te gebruiken en ze in goede staat achter te laten. Gelieve geen afval achter te laten en ervoor te zorgen dat de toiletten na gebruik worden doorgespoeld.

 

Samen kunnen we ervoor zorgen dat de sanitaire voorzieningen tijdens het collectief verlof schoon en hygiënisch blijven voor iedereen!

verlof

4.       Breakzones fabrieksgebouwen

 

Idem zoals vorig jaar zouden we gedurende de eerste 2 weken van het collectief verlof (van 21/7 tot en met 4/8)  de breakzones in de fabrieksgebouwen F1, F2, F3 en F4 fysisch afsluiten, uitgezonderd F1 Refter die enkel door Maintenance mag gebruikt worden.

 

We zullen de breakzonecontainers naast de medische dienst open stellen voor gebruik door (onder)aannemers en opvolging van de werken door DENV werknemers.

Deze zone kan dan periodiek gecontroleerd worden door de schoonmaakfirma.

 

Vanaf de derde week van het collectief verlof (vanaf 7/8) worden bepaalde breakzones terug geopend wegens de terugkomst van een deel van de arbeiders:

5.       Aannemers

 

Gezien de hoge aanwezigheid van aannemers tijdens het collectief verlof, raden wij aan om proactief enkele acties te ondernemen om een vlottere aanmelding bij de bewaking te garanderen:

-          Check op voorhand of je aannemer correct is geregistreerd conform procedure P00000016.

-          Bereid als opdrachtgever de werkvergunningen en heet-werkvergunningen tijdig voor.

-          Stuur voorafgaandelijk een mailing/Outlook-uitnodiging naar de bewaking met wie (naam werknemers, naam bedrijf, …) per dag werken komt uitvoeren zodat de bewaking de aannemersbadges kan voorbereiden.

 

Gelieve je aannemers tijdens het collectief consequent op te volgen met betrekking tot het volgen van de veiligheidsregels (cf. VI.00000047 werken met derden) en de algemene afspraken omtrent orde en netheid (vb. in toiletten, picknickzones, …).

 

6.       Arbeidskledij

 

 

Gelieve alle arbeidskledij de laatste werkdag te deponeren in de vuile-was-kasten of mee te nemen naar huis. Tijdens het collectief verlof hanteert de fitting room de normale service.

 

De fitting room zal een nieuwe tijdelijke locatie krijgen, dit in het lokaal over de Medische Dienst. In de gekende locatie worden werkzaamheden uitgevoerd, dit tussen 2 en 24 augustus.

Een verwijzingsbord zal worden aangebracht.

 

OPGELET: Alle nog aanwezige arbeidskledij zal in de vuile was gesmeten worden.

 

7.       Breakzones

Koelkasten
Gelieve ervoor te zorgen dat met ingang van het collectief verlof, de koelkasten in de breakzones leeg zijn. Aanwezig voedsel en/of drank zal worden verwijderd en weggegooid.

Vuilnisbakken
Gelieve ervoor te zorgen dat alle vuilnis verwijderd is uit de vuilnisbakken uit de breakzones.

 

General Affairs

05/07/2023

50 jaar feest Daikin Europe N.V.: aangepaste uurregeling op vrijdag 13 oktober 2023

Wie is uitgenodigd?

Alle werknemers in dienst op 13 oktober, met een Daikin contract en interim werknemers met een anciënniteit van minstens 6 maanden zijn uitgenodigd voor 50 jaar Daikin feest.

Uurregeling

Om iedereen de kans te geven om te kunnen genieten van de festiviteiten op vrijdag 13 oktober 2023, werd voor alle medewerkers tewerkgesteld in onderstaande regimes de uurregeling aangepast.

1.       Regeling arbeiders en groupleaders die in ploeg werken

De medewerker die voldoen aan onderstaande voorwaarden:

1)       in ploeg werkt

2)       géén volledige dag verlof neemt

3)       effectief aan het werk is tot 10u50 of tot 16u40

krijgt 1 uur compensatie van Daikin en neemt zelf 1 uur bijkomend verlof of onbetaald verlof (wij vragen om hier geen educatief verlof voor te gebruiken).

Praktisch:

1u verlof aanvragen voor 13/10/2023 kan via de verlofkaart tem 9/10/2023

Op 11/10/2023 boekt employee services voor iedereen die nog geen verlof heeft aangevraagd, 1u onbetaald verlof in. Er dienen dus geen witte verlofblaadjes ingevuld te worden.

Voorbeeld ter verduidelijking :

 •  Indien men verlof heeft van 5u00 tot 8u00 (3u) en men werkt van 8u00 tot 10u50 , dan  heeft men recht op 1 uur compensatie van Daikin en dient men zelf nog 1u verlof of onbetaald verlof op te nemen.
 • Indien men verlof heeft van 09u30 tot 12u50, dan is men niet meer aanwezig om 10u50 en heeft men géén recht op 1 uur compensatie van Daikin en dient men vanaf 9u30 verlof op te nemen tot 12u50 (in totaal 3,33 uur).

Indien men een volledige dag in verlof is, heeft men géén recht op 1 uur compensatie van Daikin en dient men 7,5 uur verlof te nemen.

2.       Regeling voor arbeiders en groupleaders in de weekend ploeg

Medewerkers die in de weekend ploeg tewerkgesteld zijn, krijgen 1 uur compensatie van Daikin en nemen zelf 1 uur bijkomend verlof of onbetaald verlof.

Opmerking:

Wanneer er geen volledige dag verlof wordt genomen, hebben de medewerkers recht op 1 uur compensatie van Daikin, als men effectief op het werk aanwezig is vanaf 07u00. De medewerker neemt zelf 1 uur bijkomend verlof via de groene verlofkaart of onbetaald verlof. 

Voorbeeld ter verduidelijking :

o   Indien men verlof heeft van 14u00 tot 17u00 (3u) en men werkt van 7u00 tot 14u00 , dan  heeft men recht op 1 uur compensatie van Daikin en dient men zelf nog 1 uur verlof of onbetaald verlof op te nemen.

o   Indien men verlof heeft van 05u00 tot 10u00, dan is men niet aanwezig om 07u00 en heeft men géén recht op 1 uur compensatie van Daikin en dient men vanaf 05u00 verlof op te nemen tot 10u00 (in totaal 5 uur).

Indien men een volledige dag in verlof is, heeft men géén recht op 1 uur compensatie van Daikin en dient men 12 uur verlof te nemen.

3.       Regeling voor arbeiders en groupleaders in de nachtploeg

Wanneer er geen volledige dag verlof wordt genomen, hebben de medewerkers recht op 2 uur compensatie van Daikin, als men effectief op het werk aanwezig is vanaf 0u40. De medewerker neemt zelf 2 uur bijkomend verlof via de groene verlofkaart of onbetaald verlof.

Indien men een volledige dag in verlof is, heeft men géén recht op 2 uur compensatie van Daikin en dient men een volledige nachtploeg verlof te nemen.

Vragen?

Heb je praktische vragen, kom dan gerust langs in de POG tijdens het spreekuur (ma – do tussen 12u en 13u30) of stuur een mailtje naar greatestgolden@daikin50.eu

20/07/2023

Collective Leave 

Dear colleagues

IT IS TIME TO RELAX!

Tomorrow our collective leave starts and we wish you all a beautiful, well-deserved and satisfying holiday!

We look forward to seeing you all again after the holiday on August 16, 2023!

Enjoy!

19/07/2023

Overview Ad Valvas boards in the factory 

 

Dear colleague

 

Below you will find the different locations of the Ad Valvas signs.

 

These signs are used to communicate important information.

 

Locations: 

 •   F1

1 - Corridor exit 1 (downstairs)

2 - Corridor exit 1 (upstairs)

3 - Medical service entrance (downstairs)

4 - Medical service entrance ((upstairs)

5 - Breaktent R1/R6 (downstairs)

 

 • PIPING

6 - Next to TEC (downstairs)

 

 • DLC

7 - False wall in front of men's changing rooms (downstairs)

8 - By stairs break zone upstairs + toilets ladies (downstairs)

 

 • TOP

9 - Entrance (downstairs)

 

 

18/07/2023

Collective leave arrangements

 

Dear colleagues

 

From Thursday 21/07/2023 until Monday 15/08/2023 there is collective leave for blue collars in Daikin. 

 

We would like to inform you about some regulations that apply during this period.
 

 

1.       Catering

The company restaurant will remain open throughout this period, with the exception of 21/07, 22/07 and 15/08. The same arrangement continues to apply, but as in other years there is no suggestion dish and no Japanese dish during the entire period of the collective leave.

 

2.       Gate B

During the entire period of the collective leave, Gate B will be open, with adjusted opening hours

This means that:

·       Use of the bicycle shed Gate B is possible.

 

·       Contractors and suppliers can register via the Loge Gate B (Simon Stevinstraat), only during the adjusted opening hours.

 

OPENING HOURS

Gate B is open from 06:30 AM – 09:30 AM . Inform your suppliers/contractors!

 

3.       Sanitary installations (toilets) factory buildings

During the entire duration of the collective leave (from 21/7/2023 until 15/08/2023 inclusive), sanitary installations (toilets) in factory buildings F1, F2, F3 and F4 will remain open for use by the contractors and those present employees. These will be cleaned daily by the cleaning company.

 

In addition, we ask all users to use the sanitary facilities with care and to leave them in good condition. Please do not leave any rubbish and ensure that the toilets are flushed after use.

 

Together we can ensure that the sanitary facilities remain clean and hygienic for everyone during collective leave! Please pass this information on to your contractors.

verlof

4.       Factory building break zones

Same as last year, during the first 2 weeks of the collective leave (from 21/7 to 4/8), we would physically close off the break zones in factory buildings F1, F2, F3 and F4, with the exception of F1 Refter, which is only allowed through Maintenance. being used.
 

We will open the break zone containers next to the medical service for use by (sub) contractors and follow-up of the works by DENV employees.
 

This zone can then be checked periodically by the cleaning company.

From the third week of the collective leave (from 7/8), certain break zones will be reopened due to the return of part of the workers:

 

5.       Contractors

Given the high presence of contractors during the collective leave, we recommend to take  some actions proactive to ensure a smoother registration at the security:

-          Check in advance whether your contractor is correctly registered in accordance with procedure P00000016

-          Prepare the work permits and hot work permits on beforehand.

-          Send a mailing/Outlook invitation in advance to the security with whom (employees name, company name, ...) will come to work per day so that the security can prepare the contractor badges.

Please consistently follow up your contractors during the collective regarding to following the safety rules (cf. VI.00000047 working with third parties) and the general agreements regarding cleanliness and tidiness (e.g. in toilets, picnic areas, ... ).

 

6.       Work clothes

Please deposit all work clothes in the dirty laundry cupboards on the last working day or take them home. During the collective leave, the fitting room will use the normal service.

 

The fitting room will be given a new temporary location, a room that is located opposite the Medical Service. Work will be carried out in the current location between 2nd and 24th August.

 

A reference sign will be posted.

ATTENTION: All work clothing still present will be thrown in the dirty laundry.

 

7.        Break zones

 

Refrigerators

Please make sure that the refrigerators in the break zones are empty at the start of the collection leave. Any food and/or drink present will be removed and thrown away.

 

Trash cans

Please ensure that all trash in the cans is removed from the break zones when the collective leave starts.

 

General Affairs

05/07/2023

50-year celebration Daikin Europe S.A.: adjusted hours on Friday, October 13, 2023

Who is invited?

All employees employed on 13 October, with a Daikin contract and interim employees with a seniority of at least 6 months are invited to 50 years of Daikin celebration.

Hourly arrangement

To give everyone a chance to enjoy the festivities on Friday 13 October 2023, the hourly schedule has been adjusted for all employees employed in the regimes below.

1.           Scheme workers and groupleaders working in shifts

The employee who meet the following conditions:

1) work in shifts

2) does not take a full day's leave

3) actually works until 10:50 or 16:40

receives 1 hour of compensation from Daikin and takes 1 hour of additional leave or unpaid leave themselves (we ask that no educational leave is used for this).

Practical:

1h leave request for 13/10/2023 can be made via the leave card until 9/10/2023

On 11/10/2023, Employee Services will book 1h of unpaid leave for everyone who has not yet requested leave. So no white leave sheets need to be filled in.

Example to clarify :

 •  If one is on leave from 5 a.m. to 8 a.m. (3 hours) and one works from 8 a.m. to 10:50 a.m., then one is entitled to 1 hour of compensation from Daikin and one must take another 1 hour of leave or unpaid leave.
 •  If one is on leave from 9:30 a.m. to 12:50 p.m., then one is no longer present at 10:50 a.m. and is not entitled to 1 hour of compensation from Daikin and must take leave from 9:30 a.m. to 12:50 p.m. (a total of 3.33 hours).

If one is on leave for a full day, one is not entitled to 1 hour of compensation from Daikin and must take 7.5 hours of leave.

2.       Arrangement for workers and group leaders on the weekend shift

Employees employed on the weekend shift will receive 1 hour of compensation from Daikin and take 1 hour of additional leave or unpaid leave themselves.

Remark:

If a full day of leave is not taken, employees are entitled to 1 hour of compensation from Daikin, if one is effectively present at work from 07:00 am. The employee takes an additional 1 hour of leave himself/herself via the green leave card or unpaid leave.

Example to clarify :

 •  If one is on leave from 2 p.m. to 5 p.m. (3 hours) and one works from 7 a.m. to 2 p.m. , then one is entitled to 1 hour of compensation from Daikin and one needs to take another 1 hour of leave or unpaid leave.
 •  If one is on leave from 05:00 to 10:00, then one is not present at 07:00 and is not entitled to 1 hour of compensation from Daikin and must take leave from 05:00 until 10:00 (total of 5 hours).

If one is on leave for a full day, one is not entitled to 1 hour of compensation from Daikin and must take 12 hours of leave.

3.       Arrangement for workers and group leaders on the night shift

 

If full-day leave is not taken, employees are entitled to 2 hours of compensation from Daikin, if one is effectively present at work from 0:40 a.m. onwards. The employee takes 2 hours of additional leave himself/herself via the green leave card or unpaid leave.

If one is on leave for a full day, one is not entitled to 2 hours of compensation from Daikin and must take a full night shift leave.

Any questions?

If you have practical questions, feel free to drop by the POG during the consultation hour (Mon - Thurs between 12h and 13h30) or send an email to greatestgolden@daikin50.eu 

Update 05/07/2023

Opnieuw een 30-tal vaste contracten
 

Beste collega's, 

 

Er werd beslist om opnieuw een 30-tal vaste contracten toe te kennen aan onze medewerkers die met een tijdelijk of interim contract tewerkgesteld zijn in Productie.

Iedere medewerker, met uitzondering van de collega’s uit het Engelstalig traject (deelnemers van de Nederlandstalige lessen via KOPA worden in de week van 17 juli verder geïnformeerd), met een contract van bepaalde duur of interim contract komt in aanmerking op voorwaarde dat hij/zij een gecumuleerde anciënniteit heeft van 1 jaar op datum van 01/07/2023 en in dienst is in 2023.
 

Als je aan de voorwaarden voldoet en in aanmerking komt dan heb je dinsdag 4 juli, een individuele mail ontvangen. Indien je nog de testbatterij moet afleggen zal je je hiervoor kunnen inschrijven en nadien word je  persoonlijk uitgenodigd.
 

Indien je reeds testen gedaan hebt, zal dit meegenomen worden in de totale evaluatie (ook als het resultaat in het verleden negatief was). Het afleggen van de testen blijft een voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor een vaste tewerkstelling. Echter het resultaat zal niet meer eliminerend zijn maar zal deel uitmaken van de totale evaluatie in functie van een vast contract.
 

Wie dus nog nooit de testen heeft afgelegd voor een vast contract zal dan ook maar één keer de testen moeten afleggen. Met het behaalde resultaat zal rekening gehouden worden in de totale evaluatie voor een vaste tewerkstelling.

Voor iedereen geldt dat indien je de testen opnieuw wil afleggen om het resultaat te wijzigen dan kan dit enkel nog op de uitdrukkelijke eigen vraag van de medewerker zelf en moet er minstens 1 jaar tussen zitten vooraleer testen opnieuw kunnen afgelegd worden.
 

BELANGRIJK: Enkel indien je in aanmerking komt voor een vast contract zul je een persoonlijke mail ontvangen.

De totale evaluatie wordt gemaakt op basis van een aantal factoren, onder meer evaluatiescores, aanwezigheid, attitude, resultaat van de psychotechnische testen, anciënniteit. Er zal geen interview meer plaats vinden. Indien je op basis van bovenstaande factoren in aanmerking komt voor een vast contract, zal je persoonlijk gecontacteerd worden. De timing hiervan wordt later meegedeeld.
 

Wie een vast contract tekent, verklaart zich akkoord om transferbereid te zijn (afdeling en ploeg) voor 1 jaar alsook gedurende 3 jaar, als principe, niet te kunnen gebruik maken van de interessetool. Indien er toch vraag zou zijn om gebruik te maken van de interessetool dient dit via een persoonlijk schrijven aangevraagd worden in de POG en wordt dit beslist door senior management van Productie en HRM. Deelnemen aan interne vacatures in het kader van loopbaangroei, blijft steeds mogelijk.
 

Indien je als tijdelijke medewerker een klasse 6 hebt, zal je op het moment van overgang naar een vast contract getransfereerd worden naar een functie met maximum klasse 5. Daaraan gekoppeld zal je loonklasse op het vast contract maximum een loonklasse 5 zijn met de loontrap die het dichtst aanleunt bij het huidige loon.

 

Update 05/07/2023

Another 30 fix contracts
 

Dear colleagues,

 

It was decided to award a further 30 fixed contracts to our employees who are employed in production with a temporary or interim contract.

 

Every employee, with the exception of colleagues from the English-language trajectory (participants of the Dutch-language lessons via KOPA will be further informed in the week of 17thof  July), with a fixed-term contract or interim contract is  eligible on condition that he/she has a cumulative seniority of 1 year on the date of 01/07/2023  and is employed in 2023.

 

 

If you meet the conditions and are eligible then you will have received an individual email on Tuesday the 4th of July. If you still have to take the test battery then you will be able to register for this and afterwards you will be personally invited.

 

If you have already done tests, this will be included in the total evaluation (even if the result was negative in the past).

 

 

Taking the tests remains a condition for being eligible for a permanent employment. However, the result will no longer be eliminating but will be part of the total evaluation in function of a permanent contract. Those who have never taken the tests for a permanent contract will therefore only have to take the tests once. The result achieved will be taken into account in the overall evaluation for permanent employment.

 

For everyone, if you want to take the tests again to change the result, this can only be done at the explicit request of the employee himself and there must be at least 1 year before tests can be taken again.

 

IMPORTANT: Only if you are eligible for a permanent contract will you receive a personal email.

 

The total evaluation is made on the basis of a number of factors,  including evaluation scores, attendance, attitude, result of the psychotechnical tests, seniority. There will be no more interview. If you are eligible for a permanent contract based on the above factors, you will be contacted personally. The timing of this will be announced later.

 

Anyone who signs a permanent contract agrees to  be transfer ready  (department and team) for 1 year as well as for 3 years, as a principle, not to be able to use the interest tool. If there is still a request to use the interest tool, this must be requested via a personal letter in the POG and this is decided by senior management of Production and HRM. Participating in internal vacancies in the context of career growth is always possible.

 

If you have  wage class 6 as a temporary employee, you will be transferred to a position with a maximum of class 5 at the time of transition to a permanent contract. Linked to this, your wage class on the permanent contract will be a maximum of wage class 5 with the wage step closest to the current wage.

Beste collega,

Naar jaarlijkse traditie kunnen jullie1 weer tickets scoren voor TAZ via het Daikin Entertainment Team (DET).

Dit jaar werden er 4 fantastische voorstellingen uitgekozen en volgen we ook de regel: first come, first serve.

Inschrijven kan vanaf nu via https://daikin.formstack.com/forms/taz_2023

Onderaan vind je hoeveel tickets er per voorstelling beschikbaar zijn.
Je kan maximum 2 tickets per voorstelling verkrijgen, met een limiet van 4 tickets in totaal.

De formstack blijft open zolang er tickets beschikbaar zijn.
Haast je want OP = OP

We vragen een waarborg van 20 EUR per inschrijving.
Na het evenement wordt de waarborg teruggestort indien u aanwezig was.

Bij afwezigheid wordt de waarborg enkel teruggestort mits het doorsturen van een geldig afwezigheidsattest (door ziekte of werk gerelateerd) naar det@daikineurope.com

1 Voor iedereen met een vast of tijdelijk Daikin-contract in Oostende, Oostkamp en Gent.
______________________

Met vriendelijke groeten,
Het DET-team

Dear colleague,

As an annual tradition, you1 can score tickets again for TAZ through the Daikin Entertainment Team (DET).

This year, 4 fantastic performances were selected and we also follow the rule: first come, first serve.

You can register now via https://daikin.formstack.com/forms/taz_2023

Below you will find how many tickets are available for each performance.

You can obtain a maximum of 2 tickets per performance, with a limit of 4 tickets in total.

The formstack will remain open as long as tickets are available.

Hurry up because SOLD OUT = SOLD OUT

We ask for a deposit of EUR 20 per registration.
After the event, the deposit will be refunded if you were present.

In the event of absence, the deposit will only be refunded if a valid absence certificate (due to illness or work-related) is forwarded to det@daikineurope.com

1 Everyone with a fixed or temporary Daikin-contract in Ostend, Oostkamp and Ghent

_________________________________

Kind regards,
The DET-team

We zijn verheugd om je uit te nodigen voor de Daikin Europe Summer Picnic, die zal plaatsvinden op 29 juni 2023, van 11:30 tot 13:30 uur op ons hoofdkantoor in Oostende.

Markeer je kalenders en sluit je aan bij ons buiten bij Gebouw A & B op het grasveld voor een heerlijke samenkomst gevuld met zonneschijn (hopelijk zijn de weergoden ons goedgezind), heerlijk eten en geweldig gezelschap. Deze picknick staat open voor alle DENV-werknemers!

Dus pak je picknickdekens in en breng je eetlust mee! Je bent van harte welkom om je eigen eten mee te brengen om te delen en van te genieten. Daarnaast zullen er heerlijke salade-opties beschikbaar zijn vanuit het bedrijfsrestaurant, zodat je je eigen verfrissende saladekom kunt samenstellen om buiten van te genieten. Vergeet niet je eigen borden en bestek mee te nemen voor een comfortabele ervaring.

Om wat competitie en entertainment toe te voegen aan de dag, moedigen we je aan om een spel zoals Kubbs mee te nemen. We zullen ook enkele spellen beschikbaar stellen voor ieders plezier.

Het evenement van vorig jaar was een enorm succes en we verwachten dat deze bijeenkomst nog gedenkwaardiger zal zijn. Het organisatieteam staat te popelen om jullie allemaal te ontmoeten en samen een heerlijke middag door te brengen, waarbij we genieten van het zonnige weer, boeiende activiteiten en heerlijk eten.

DID YOU KNOW ?

Wist je dat een wandeling maken tijdens je lunchpauze wonderen kan doen voor je welzijn? Wandelen helpt niet alleen je geest op te frissen, maar het verhoogt ook je energieniveau en heeft een positief effect op zowel je fysieke als mentale gezondheid. Het is tijd om in beweging te komen en wandelen een vast onderdeel van onze dagelijkse routine te maken!

Door dagelijkse wandelingen in je routine op te nemen, kan je het risico op verschillende gezondheidsproblemen aanzienlijk verminderen, waaronder overgewicht, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, type 2 diabetes en stress. Daarnaast verbetert wandelen je alertheid, productiviteit en veerkracht, waardoor je je geweldig voelt en klaar bent om elke uitdaging aan te gaan.

Maar het beste is nog:: wandelen is dubbel zo leuk wanneer je het met je collega's doet! Het is de perfecte gelegenheid om een band te creëren, te verbinden en de teamgeest te versterken, terwijl je profiteert van lichamelijke activiteit.

Wist je dat² vanuit Daikin Oostende je helemaal tot aan het Noriyuki Inouepad kunt wandelen? Dit pad is vernoemd naar onze CEO van Daikin Industries en symboliseert de band tussen Oostende en Japan, die belichaamd wordt door ons bedrijf, Daikin. Langs het pad kom je de historische locatie van het Quaet Kasteel (of de Duvelstorre) uit de middeleeuwen tegen. Het Noriyuki Inouepad maakt deel uit van de Groene Gordel en biedt een prachtige en schilderachtige route voor je wandelingen.

l

Dus trek je wandelschoenen aan, verzamel je collega's tijdens de zomerse picknick en ontdek samen de voordelen van wandelen! Laten we er een gewoonte van maken om regelmatig wandelingen te maken tijdens onze lunchpauzes of wanneer de tijd het toelaat. Je zult versteld staan van de positieve invloed die het kan hebben op je welzijn.

Save the date & stay tuned!
Met vriendelijke groeten,
HR & GA afdelingen

u

We are excited to invite you to the Daikin Europe Summer Picnic, which will take place on June 29th, 2023, from 11:30 am to 13:30 pm at our headquarters in Ostend.

Mark your calendars and join us outside Buildings A & B on the grass area for a delightful get-together filled with sunshine (may mother of nature be with us), delicious food, and great company. This picnic is open to all DENV employees, both blue-collar workers and white-collar !

So, pack your picnic blankets and bring your appetite! You are welcome to bring your own food to share and savor. Additionally, a selection of delicious salad options will be available from the company restaurant, allowing you to create your own refreshing bowl to enjoy outdoors. Don't forget to bring your own plates and cutlery for a comfortable experience.

To add some friendly competition and entertainment to the day, we encourage you to bring along a game, such as Kubbs. We will also provide some games for everyone's enjoyment. Let's have some fun together while basking in the sun and making lasting memories.

Last year's event was a tremendous success, and we anticipate an even more memorable gathering this year. The organizing team is eager to meet all of you and spend a delightful afternoon together, enjoying the sunny weather, engaging activities, and delicious food.

WIST JE DAT?

Did you know that taking a walk during your lunch break can do wonders for your well-being? Walking not only helps clear your mind but also boosts your energy levels, positively impacting both your physical and mental health. It's time to step up and make walking a part of our daily routine!

By incorporating daily walks into your routine, you can significantly reduce the risk of various health issues, including overweight, high blood pressure, heart and cardiovascular diseases, type 2 diabetes, and stress. Additionally, walking enhances your alertness, productivity, and resilience, leaving you feeling great and ready to take on any challenge.

But here's the best part: walking is twice as enjoyable when you do it with your colleagues! It's the perfect opportunity to bond, connect, and strengthen the team spirit while reaping the benefits of physical activity.

Did you know² that from Daikin Oostende, you can walk all the way to the Noriyuki Inoue Path? This path, named after our CEO of Daikin Industries, symbolizes the bond between Oostende and Japan, which is embodied by our company, Daikin. Along the path, you'll encounter the historical site of the Quaet Kasteel (or the Duvelstorre) from the medieval era. The Noriyuki Inoue Path is part of the Green Ribbon, offering a delightful and scenic route for your walks.

 

l

So, lace up your walking shoes, gather your colleagues during the summer picnic, and explore the benefits of walking together! Let's make it a habit to take regular walks during our lunch breaks or whenever time allows. You'll be amazed at the positive impact it can have on your overall well-being.

Save the date and stay tuned!
Warm regards,
HR & GA Department

20/06/2023

Ga met DET naar Theater Aan Zee (TAZ)

Beste collega,

Naar jaarlijkse traditie kunnen jullie1 weer tickets scoren voor TAZ via het Daikin Entertainment Team (DET).

Dit jaar werden er 4 fantastische voorstellingen uitgekozen en volgen we ook de regel: first come, first serve.

Onderaan vind je hoeveel tickets er per voorstelling beschikbaar zijn. Je kan maximum 2 tickets per voorstelling verkrijgen, met een limiet van 4 tickets in totaal.

Inschrijven kan vanaf 04/07/2023 om 13u -  via https://daikin.formstack.com/forms/taz_2023

De formstack blijft open zolang er tickets beschikbaar zijn.
Haast je want OP = OP

We vragen een waarborg van 20 EUR per inschrijving.
Na het evenement wordt de waarborg teruggestort indien u aanwezig was.

Bij afwezigheid wordt de waarborg enkel teruggestort mits het doorsturen van een geldig afwezigheidsattest (door ziekte of werkgerelateerd) naar det@daikineurope.com

1 Voor iedereen met een vast of tijdelijk Daikin-contract in Oostende, Oostkamp en Gent.

Met vriendelijke groeten,
Het DET-team

20/06/2023

Go with DET to Theater Aan Zee (TAZ)

Dear colleague,

As an annual tradition, you1 can score tickets again for TAZ through the Daikin Entertainment Team (DET).

This year, 4 fantastic performances were selected and we also follow the rule: first come, first serve.

Below you will find how many tickets are available for each performance. You can obtain a maximum of 2 tickets per performance, with a limit of 4 tickets in total.

You can register from 04/07/2023 at 1 pm - via https://daikin.formstack.com/forms/taz_2023

The formstack will remain open as long as tickets are available.

Hurry up because SOLD OUT = SOLD OUT

We ask for a deposit of EUR 20 per registration. After the event, the deposit will be refunded if you were present.

In the event of absence, the deposit will only be refunded if a valid absence certificate (due to illness or work-related) is forwarded to det@daikineurope.com

1 Everyone with a fixed or temporary Daikin-contract in Ostend, Oostkamp and Ghent


Kind regards,
The DET-team

13/06/2023

Wijziging en tijdelijke situatie op Daikin-site in Oostende: Telescopische kraan en aanpassingen aan wandelpad (14/06 - 22/06)

Beste collega's,

We willen jullie graag op de hoogte stellen van een belangrijke wijziging op de Daikin-site in Oostende. Vanaf 14/06 tot en met 22/06 zal er een telescopische kraan worden geplaatst ter hoogte van parking O. Deze tijdelijke situatie zal enige aanpassingen aan het wandelpad met zich meebrengen, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

Het is van groot belang dat iedereen op de hoogte is van deze tijdelijke wijziging, zodat we de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen treffen en de veiligheid van iedereen kunnen waarborgen.

Mocht je nog vragen hebben of behoefte hebben aan meer informatie, aarzel dan niet om contact op te nemen met Matthijs Coeman via coeman.m@daikineurope.com

We rekenen op jullie begrip en medewerking bij het naleven van de aangepaste situatie gedurende de aangegeven periode. Samen kunnen we ervoor zorgen dat alles soepel verloopt en de werkzaamheden ongestoord kunnen doorgaan.

Met vriendelijke groeten,

13/06/2023

Change and Temporary Situation at Daikin Site in Oostende: Telescopic Crane and Modifications to Walking  path

Dear colleagues,

We would like to inform you about an important change at the Daikin site in Ostend. From 14/06 until 22/06, a telescopic crane will be installed near parking O. This temporary situation will require some adjustments to the walking path, as shown in the image below.

It is crucial that everyone is aware of this temporary change so that we can take the necessary precautions and ensure everyone's safety. If you have any questions or need further information, please do not hesitate to contact Matthijs Coeman at coeman.m@daikineurope.com

We rely on your understanding and cooperation in adhering to the modified situation during the indicated period. Together, we can ensure a smooth operation and uninterrupted work.

Best regards,

06.06.2023

Start nieuw schooljaar! 

Vlaams opleidingsverlof (VOV) - Wat betekent dit concreet voor jou ? 

 • Als werknemer heb je het recht om afwezig te zijn van het werk om een opleiding te volgen of om te studeren met behoud van loon. Vanaf september 2019 is dit Vlaams opleidingsverlof geworden i.p.v. educatief verlof.
 • Alle opleidingen die het recht openen op VOV zijn terug te vinden op een centrale databank. Die kan geraadpleegd worden op volgende link:  www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank Op dit digitaal platform kun je het aantal uur VOV zien per erkende opleiding. Het maximum aantal uur dat per schooljaar kan toegekend worden is 125 uur.
 • De tewerkstellingspercentage van september zal bepalen hoeveel uur dat maximum voor jou kan zijn. U moet minstens 50% werken in september om recht te hebben op VOV. M.a.w.: als je in september 2023 80% werkt zal je voor dat schooljaar max 100 uur VOV kunnen toegekend worden. Werk je 100% dan zal je maximum de volle 125 uur VOV kunnen  aanspreken. Indien je geen werkgever had in de maand september van het lopende schooljaar, zal gekeken worden naar het tewerkstellingspercentage van de maand waarin je cursus start.
 • Het digitaal platform bundelt alle administratieve handelingen. Vb.: de werkgever doet o.b.v. je inschrijvingsbewijs de registratie in dit platform. Hierbij is zichtbaar op hoeveel uur VOV de cursus recht geeft. De school zal ook jouw aanwezigheid registreren op dit platform zodat de werkgever kan nagaan hoeveel uren je effectief aanwezig was in de les en of je niet meer dan 10% onwettig afwezig was. Op deze basis zal op het einde van het schooljaar de correctie van jouw uren gebeuren.
 • Uren VOV zullen niet meer overdraagbaar zijn naar een volgende cursus.
 • De opname van de uren VOV zal kunnen vanaf de dag voor de aanvang van de cursus tot twee dagen na het einde van de cursus.
 • Om van Vlaams opleidingsverlof gebruik te kunnen maken, is de werknemer verplicht de opleiding nauwgezet te volgen. Dat is vereist voor alle opleidingen. De werknemer moet steeds deelnemen aan de eerste eindbeoordeling voor alle opleidingen die een eindbeoordeling voorzien. De werknemer mag tijdens een schooljaar niet meer dan 10% van de lessen ongewettigd afwezig zijn. Indien blijkt dat je meer dan 10% onwettig afwezig was zal het eerstvolgende schooljaar waarin je een nieuwe cursus aanvat je maximumrecht met 25% verminderd worden.

BASISPRINCIPES

Enkel cursussen die behoren tot de onderstaande categorieën kunnen gevolgd worden.

 • Bedrijfsrelevante cursussen (categorie 1)
 • Alle taalcursussen (categorie 2)
 • Een beperkt aantal informaticacursussen (categorie 2) (lijst beschikbaar bij Employee Services van de cursussen die in aanmerking komen)
 • De toegestane aanvragen worden gerangschikt op basis van een aantal voorrangsregels

Prioriteit 1: vervolgcursussen die passen binnen de toegestane cursussen van categorie 1 & 2

Prioriteit 2: tewerkstellingspercentage (medewerkers die voltijds werken hebben voorrang)

Prioriteit 3: rangschikking volgens Daikin anciënniteit (medewerkers met de hoogste Daikin anciënniteit hebben voorrang).  Echter om elke medewerker de kans te geven om een cursus te volgen, is er een correctiemechanisme ingebouwd, d.w.z. als een medewerker een cursus gevolgd heeft, start zijn anciënniteitsteller voor educatief verlof terug op nul tenzij het over een vervolgcursus gaat)

Maximum 10% gelijktijdige afwezigheid omwille van Vlaams opleidingsverlof per werkdag per ploeg en dit voor elke afdeling. 

1 - INVULLEN AANVRAAGFORMULIER

Medewerkers die vanaf september 2023 een nieuwe cursus of een vervolgcursus willen volgen, dienen dit ten laatste vrijdag 16 juni 2023 in te dienen aan de hand van het digitale aanvraagformulier kenbaar te maken.

Stap 1:

Controleer eerst via de opleidingsdatabank of de cursus die je wil volgen in aanmerking komt voor het Vlaams opleidingsverlof.
Hiervoor kan je terecht op https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank
Via het vak “doorzoek de opleidingsdatabank” kan je jouw cursus terugvinden.
Het is best om het registratienummer (ODB-XXXXX-XXX) op te vragen bij de school en te controleren via de zoekfunctie of de cursus in aanmerking komt.

Heb je jouw cursus gevonden? Klik dan de cursus info open en noteer dan het registratienummer

Stap 2:

Ga naar het digitaal aanvraagformulier en vul de gevraagde info in.
Dit kan worden ingevuld in de POG tijdens het spreekuur tussen 11u30 en 13u30 of via https://daikin.formstack.com/forms/bev_vov

De rangschikking zal gebeuren tegen maandag 19 juni 2023.  Vervolgens zal iedere medewerker een bevestiging via mail ontvangen met de mededeling of hij/zij de cursus kan volgen.  De bevestigingsmail zal ten laatste op vrijdag, 23 juni 2023 worden uitgestuurd.  Op basis van deze communicatie kan de medewerker zich inschrijven voor de opleiding. Na deze datum een aanvraag indienen kan nog steeds. Deze aanvragen worden dan behandeld in functie van de nog openstaande plaatsen.

Medewerkers die een positieve mail hebben ontvangen, moeten:

1)      Een inschrijvingsattest binnenbrengen met vermelding van onderstaande gegevens:
- Naam van de opleiding
- Naam van de modules (indien relevant)
- Het registratienummer = OBD-XXXXX of OBD-XXXXX-XXX
- De begin- en einddatum
- De lesdag met begin- en eind uur
- Aantal lesuren, contacturen of aantal lestijden (per module)

2)      Medewerkers die in ploeg werken dienen ook een kalender binnen te brengen met daarop aangeduid de samenvallende uren en/of de dagen waarop ze een volledige dag Vlaams opleidingsverlof plannen. (Deze kalender wordt samen met de bevestigingsmail meegestuurd)

 

2 - OPNEMEN VOV

Indien de cursus reeds gestart is en de VOV-kaart is nog niet beschikbaar:

 • In afwachting van een saldo VOV-verlofuren kan men verlof aanvragen via ADV uren.  Eenmaal het quota Vlaams opleidingsverlof beschikbaar is, worden de ADV uren genomen om naar de les te gaan terug omgeboekt. 
 • ADV uren opgenomen als studieverlof in afwachting van Vlaams opleidingsverlof worden achteraf niet omgeboekt.

06.06.2023

Start new school year!

Flemish training leave (VOV) - What does this mean ofr you in concrete terms ? 

 • As an employee, you have the right to be absent from work, to follow an education or to study with pay. From September 2019, this has become Flemish training leave instead of educational leave.
 • All courses that open the right to VOV can be found on a central database. This can be consulted at the following link:  www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank
 • On this digital platform you can see the number of hours of VOV per recognized course. The maximum number of hours that can be allocated per school year is 125 hours.
 • September's employment rate will determine how many hours that maximum can be for you. You must work at least 50% in September to be entitled to VOV. In other words: if you work 80% in September 2023, you will be able to be granted a maximum of 100 hours of VOV for that school year. If you work 100%, you will be able to use the full 125 hours of VOV. If you did not have an employer in the month of September of the current school year, the employment rate of the month in which your course starts will be taken into account.
 • The digital platform bundles all administrative actions. E.g.: the employer registers in this platform on the basis of your registration certificate. It also shows how many hours VOV the course consists out. The school will also record your attendance on this platform so that the employer can check how many hours you were actually present in class and whether you were not absent more than 10% unlawfully. On this basis, the correction of your hours will take place at the end of the school year.
 • Hours of VOV will no longer be transferable to a subsequent course.
 • The recording of the hours VOV will be possible from the day before the start of the course until two days after the end of the course.
 • In order to be able to make use of Flemish training leave, the employee is obliged to follow the training closely. This is required for all courses. The employee must always participate in the first final assessment for all training courses that provide a final assessment. The employee may not be absent for more than 10% of the lessons during a school year. If it turns out that you were unlawfully absent for more than 10%, the next school year in which you start a new course will reduce your maximum entitlement by 25%.

BASICS

Only courses belonging to the following categories can be followed.

 • Business-relevant courses (category 1)
 • All language courses (category 2)
 • A limited number of computer science courses (category 2) (list available at Employee Services of the eligible courses)
 • The allowed requests are ranked according to a number of priority rules:

Priority 1: follow-up courses that fit within the permitted courses of category 1 & 2

Priority 2: employment rate (full-time employees have priority)

Priority 3: ranking according to Daikin seniority (employees with the highest Daikin seniority have priority).  However, in order to give every employee the opportunity to follow a course, a correction mechanism is built in, i.e. if an employee has taken a course, his seniority counter for educational leave starts back to zero unless it is a follow-up course)

Maximum 10% simultaneous absence due to Flemish training leave per working day per shift and this for each department

1 - FILL IN THE APPLICATION FORM

Employees who want to follow a new course or a follow-up course from September 2023 must submit this by Friday 16 June 2023 at the latest on the basis of the digital application form.

Step1:

First check via the training database whether the course you want to follow is eligible for the Flemish training leave.
For this you can go to : https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank
Via the box "search the training database" you can find your course.
It is best to request the registration number (ODB-XXXXX-XXX) from the school and check via the search function whether the course is eligible.

Have you found your course?

Then click open the course info and write down the registration number

Step 2:

Go to the digital application form and fill in the requested information.

This can be filled in in the POG during the consultation hour between 11:30 and 13:30 or via https://daikin.formstack.com/forms/bev_vov

The ranking will be done by Monday, June 19, 2023.  Each employee will then receive a confirmation by e-mail with the message whether he / she can follow the course.  The confirmation email will be sent out on Friday, June 23, 2023 at the latest. Based on this communication, the employee can register for the training. You can still submit an application after this date. These applications will then be processed in function of the vacancies that are still open.

Employees who have received a positive email must

1)      Bring in a registration certificate stating the following information:
- Name of the programme
- Name of the modules (if relevant)

- The registration number = OBD-XXXXX-XXX
- Start and End dates
- The class day with start and end hour
- Number of lessons, contact hours or number of lesson times (per module)

2)      Employees who work in shifts must also bring in a calendar with the coinciding hours and/or the days on which they plan a full or half a day of Flemish training leave. (This calendar will be sent together with the confirmation email)

2 - REQUEST VOV

If the course has already started and the VOV card is not yet available:

 • While waiting for a balance of VOV leave hours, you can request leave via ADV hours.  Once the quota Flemish training leave is available, the ADV hours taken to go to class are rebooked.
 • ADV hours taken as study leave pending Flemish training leave will not be rebooked afterwards.

25.05.2023

Ontruiming kleedkamer 8 - vrijdag 26.05.2023

Beste medewerker,

Dit weekend worden nieuwe Z-lockers voorzien in kleedkamer 8. Alle persoonlijke lockers moeten daarom op vrijdag na de shift geledigd zijn.

Ben je ziek of afwezig, dan worden je spullen standaard in je nieuwe locker gelegd. Ga je hier niet mee akkoord, mag contact worden opgenomen met debacker.m@daikineurope.com of fittingroom@daikineurope.com

Vriendelijke groeten,

General Affairs

25.05/2023

Clearance dressing room 8 - Friday 26.05.2023

Dear colleague,

This weekend new lockers will be installed in dressing room 8. All personal lockers must therefore be empty after the shift this Friday.

If you’re ill or absent, your belongings will be put in your new locker by default. If you contest this, you may contact debacker.m@daikineurope.com or fittingroom@daikineurope.com

Kind regards,

General Affairs

23/05/2023

Familiedag @ Bellewaerde Park

[English version below]

Beste collega,

Eindelijk kunnen we bekend maken waar we naartoe gaan tijdens de DET Familiedag van 23 september: wij gaan naar Bellewaerde!

Op deze zaterdag nodigen we jullie1 dus allemaal uit om
er samen met ons een onvergetelijke dag van te maken.

Wat staat er op de planning?

Een hele dag vol pretparkplezier: tussen 10u en 18u kunnen jullie vrij het pretpark bezoeken en ‘s avond is er een exclusieve avondopening voor Daikin-medewerkers en hun gezin2!

Ja, dat heb je goed gelezen, Bellewaerde blijft speciaal voor ons 2 uur langer open: van 18u15 tot 20u15 kun je genieten van heerlijke gerechten van allerlei foodtrucks én de echte avonturiers kunnen in het Mexicogebied nog attracties uitproberen!

Inschrijven kan t.e.m. 23/07/2023 via
daikin.formstack.com/forms/det_familiedag_2023

 

We vragen een waarborg van 50 EUR per gezin, ongeacht het aantal personen die worden ingeschreven. Na het evenement wordt de waarborg teruggestort indien u aanwezig was.

Bij afwezigheid wordt de waarborg enkel teruggestort mits het doorsturen van een geldig afwezigheidsattest (door ziekte of werkgerelateerd) naar det@daikineurope.com

 

1 Iedereen met een vast of tijdelijk Daikin-contract in Oostende, Oostkamp en Gent
(+ interim contracten met anciënniteit van zes maanden op datum van de familiedag)

2 Gezin: partner en kinderen (kinderen dienen geregistreerd te zijn bij Daikin)
Inschrijvingen voor naaste familie, vrienden, kleinkinderen, … zijn niet toegelaten

______________________

Met vriendelijke groeten,
Het DET-team

23/05/2023

DET Family Day @ Bellewaerde Park

Dear colleague,

Finally we can announce where we are going during the DET Family Day on September 23: we are going to Bellewaerde!

On this Saturday, we invite everyone1 to join us and make it an unforgettable day.

What's on the schedule?

A whole day of amusement park fun: between 10 am and 6 pm you can freely visit the park and in the evening there is an exclusive evening opening for Daikin employees and their families2!

Yes, you read that correctly, Bellewaerde will remain open 2 hours longer, especially for us: from 6:15 pm to 8:15 pm you can enjoy delicious dishes from all kinds of food trucks and the real adventurers can still try out attractions in the Mexico area!

You can register up to and including 23/07/2023 via daikin.formstack.com/forms/det_familiedag_2023

We ask for a deposit of EUR 50 per family, regardless of the number of people registered. After the event, the deposit will be refunded if you were present.

In the event of absence, the deposit will only be refunded if a valid absence certificate (due to illness or work-related) is forwarded to det@daikineurope.com

1 Everyone with a fixed or temporary Daikin-contract in Ostend, Oostkamp and Ghent (+ interim contracts with seniority of six months on the date of the family day)

2 Families: partner and children (children must be registered with Daikin)
Registrations for close family, friends, grandchildren, ... are not allowed

_________________________________

Kind regards,
The DET-team

15/05/2023

Vakantiejobs

Beste medewerkers,

Dit jaar kunnen wij opnieuw in de zomervakantie een aantal jobstudenten tewerkstellen in Productie. Gedurende de maanden juli en augustus (behalve tijdens de collectieve sluiting), kunnen er 10 studenten per ploeg tewerkgesteld worden in Productie.

Wat bediendenfuncties betreft zal dat pas vlak voor de zomer duidelijk zijn wat de mogelijkheden zijn.

Indien er meer aanvragen zijn dan plaatsen, worden de gangbare selectiecriteria toegepast: kinderen van medewerkers, beschikbaarheid van de student,  leeftijd, anciënniteit van de ouders.

Belangrijk: de student moet minstens 18 jaar zijn, kunnen werken in 2 ploegen mits eigen vervoer en een goede kennis van het Nederlands hebben. Een minimumtewerkstelling van 3 weken is noodzakelijk, waarbij best rekening gehouden wordt met het collectief verlof tussen 21/7 en 15/8.

Alle aanvragen moeten voor 19 mei 2023 binnen zijn.

Inschrijven kan door een mail te sturen naar dplus@daikineurope.com met daarin de volledige naam en korte toelichting van de student. Binnen de week ontvangt men dan een mail met daarin een elektronische link naar een online dossier dat men moet invullen (persoonlijke info, beschikbaarheden,…). Tot slot ontvangt men een bevestigingsmail met daarin een kopie van de antwoorden in de mailbox van de student (dit is nog geen bevestiging van tewerkstelling!). Bevestiging of de student al dan niet in aanmerking komt om te werken bij Daikin kan ten vroegste vanaf 26 mei op basis van de gekende vacatures.

Ken je iemand die hiervoor interesse kan hebben, geef het dan zeker door via de bovenvermelde mailbox.

(Opmerking: het referral programma is hier niet van toepassing)

15/05/2023

Summer jobs

Dear colleagues,

This year, we can again employ a number of job students in Production during the summer holidays. During the months of July and August (except during collective closure), 10 students per shift can be employed in Production.

As for clerical positions, that will only be clear just before the summer what the possibilities are.

If there are more applications than positions, the usual selection criteria will be applied: children of employees, availability of the student, age, seniority of parents.

Important: students must be at least 18 years old, able to work 2 shifts on condition that they have their own transport and have a good knowledge of Dutch. A minimum working period of 3 weeks is required, taking into account the collective leave between 21/7 and 15/8.

All applications must be received before 19 May 2023.

Applications can be made by sending an email to dplus@daikineurope.com containing the student's full name and brief explanation. Within the week, the applicant will then receive an e-mail containing an electronic link to an online file to be filled in (personal info, availabilities,...). Finally, the applicant receives a confirmation e-mail containing a copy of the answers in the student's mailbox (this is not yet a confirmation of employment!). Confirmation whether or not the student is eligible to work at Daikin can be made from 26 May at the earliest on the basis of known vacancies.

If you know someone who may be interested in this, be sure to let us know via the following mailbox: dplus@daikineurope.com

(Note: the referral program does not apply here)

15/05/2023

DENV preselecties Brazing – EMEA Skill Olympics - Inschrijven kan t.e.m. 29/05

[English version below]

Dit jaar van 18/09 tot en met 22/09 vindt in DDC (Tsjechië)
de 9de editie van de EMEA Skill Olympics plaats.

Tijdens deze competitie strijden verschillende Europese Daikin-fabrieken voor een
gouden medaille voor volgende skills: Brazing – Maintenance – Lathing – Die Making

Om onze fabriek - DENV - te vertegenwoordigen, zoeken we naar de top 3 braseerders
in onze fabriek om dan mee te gaan naar Tsjechië tijdens de finaleweek om te strijden
voor een podiumplaats.

Via de posters in de fabriek of de QR-code hieronder kan men zich inschrijven om deel te nemen aan de preselecties, echter moet er aan onderstaande voorwaarden worden voldaan:

 • Je behaalde de braseerkwalificatie
 • Je bent in dienst tot ten minste 25/09/2023
 • Je hebt op het moment van je inschrijving minimum 1 jaar braseerervaring

Schrijf je HIER in tot en met 29 mei. 

Vanaf juni 2023 organiseren we in de fabriek preselecties voor de EMEA Skill Olympics. Meer informatie vinden jullie terug in de broadcast in bijlage.

15/05/2023

DENV preselections Brazing – EMEA Skill Olympics - Registration is possible up to 29/05

This year from 18/09 to 22/09 in DDC (Czech Republic)

the 9th edition of the EMEA Skill Olympics takes place.

 

During this competition, several European Daikin factories compete for a

gold medal for the following skills: Brazing – Maintenance – Lathing – Die Making

 

To represent our factory - DENV - we are looking for the top 3 brasers in our factory that
then will go to the Czech Republic during the finals week to compete for a podium position.

Via the posters (see attachment) in the factory you can register to participate in
the preselections, however, the following conditions must be met:

 • You have a brazing qualification
 • You are employed until at least 25/09/2023
 • At the time of your registration you have at least 1 year of brazing experience

You can register up to May 29 via the following link: CLICK HERE

In June 2023 we will be organizing preselections for the EMEA Skill Olympics at the factory. More information can be found in the attached broadcast.

11/05/2023

Uitbreiding oude fietsenstalling gate A (huidige bromfietsstalling)

[English Below]

Beste collega’s

Om te vermijden dat er in de lente en de zomer plaats tekort ontstaat in de fietsenstalling Gate A, werd beslist om de oude fietsenstalling op parking A (huidige bromfietsstalling) deels in te richten als extra fietsenstalling.

De rechterzijde van de oude fietsenstalling blijft beschikbaar voor bromfietsen.
Aan de linkerzijde werd een zone ingericht voor fietsen (zone met rekken en vrije zone) en een zone voor privésteps.

Met camerabewaking en fietsregistratie doch zonder toegangscontrole en laadpunten voor elektrische fietsen of speed-pedelecs. Wie zijn fiets wil stallen in een afgesloten stalling of wil laden zal dus nog steeds gebruik moeten maken van de nieuwe fietsenstalling aan Gate A of Gate B.

d
g

-Extra stalplaatsen voor privésteps in de nieuwe fietsstalling:

Bijkomend willen wij jullie ook informeren dat in de nieuwe fietsenstalling van Gate A bijkomende stalplaatsen werden voorzien voor privésteps.

f

-Stationeren van publieke steps:

Publieke steps moeten geplaatst worden op de openbare weg.
Graag ook deze achterlaten zodat deze geen hinder veroorzaken voor voetgangers.

j

Bedankt voor jullie medewerking.

General Affaires

11/05/2023

 

Expansion old bicycle shed gate A (current moped shed)

Dear colleagues,

In order to avoid a shortage of space in the Gate A bicycle shed in the spring and summer, it was decided to partly reorganize the old bicycle shed at parking A (current moped parking) as an extra bicycle shed.

The right side of the old bicycle shed remains available for mopeds.
On the left, a zone was set up for bicycles (zone with racks and free zone) and a zone for private ”steps” with camera monitoring and bicycle registration but without access control and charging points for electric bicycles or speed pedelecs. Those who want to park their bicycle in a closed garage or want to load their bicycle will therefore still have to use the bicycle shed at Gate A or Gate B.

d
f

-Extra parking spaces for private “steps” at the new bicycle shed:

In addition, we would also like to inform you that in the new bicycle shed of Gate A, additional parking spaces have been provided for private “steps”.

f

-Stationing of public “steps”:

Public “steps” must be placed on public roads. Please also leave these so, that they do not cause any nuisance to pedestrians.

k

Thank you for your cooperation.

General Affaires

10/05/2023

Andere invulling Parking L:
Week 3 van 3: Verplaatsingen R1 Brazing, H1-H4 Vlinders, Team 5 (Safety & Quality)

Beste collega,

Deze week, op donderdag 11 mei, wijzigt de toegang tot de site voor 3 afdelingen:

 •  R1 Brazing
 • H1-H4 Vlinders
 • Team 5 (enkel Safety & Quality)

Opgelet: voor mensen met een rode parkeerkaart, geldt deze wijziging niet!

Opmerking: werknemers van TEC blijven op Parking R, met een groene parkeerkaart

Daikin binnenrijden

Wanneer medewerkers van de betrokken afdelingen donderdag Daikin binnenrijden met de auto, kan enkel geparkeerd worden op de onderstaande parkings:

Een behulpzame bewaker zal aanwezig zijn om te assisteren bij vragen of problemen.

Parkeerkaart

Werknemers die op Parking L moeten parkeren, dienen een parkeerkaart aan te vragen. Mocht dit nog niet gebeurd zijn, kan je dit alsnog doen via de QR-code hieronder.
Bij een tijdige aanvraag zal de parkeerkaart op donderdag klaarliggen bij de bewaking.

Werknemers die op Parking A moeten parkeren, hebben geen parkeerkaart nodig. De oude parkeerkaart dient ingeleverd te worden bij de bewaking vanaf donderdag.

KLIK HIER - andere invulling parking L

Voor werknemers die met de fiets, step, bromfiets of te voet komen verandert er niets.

10/05/2023

Andere invulling Parking L:
Week 3 van 3: Verplaatsingen R1 Brazing, H1-H4 Vlinders, Team 5 (Safety & Quality)

Dear colleague,

This week, May 11th ,  the access to the premises changes for 3 organizational units:

 • R1 Brazing
 • H1-H4 Vlinders (spiders)
 • Team 5 (Safety & Quality only)

Attention: employees with a red parking card are not eligible for the parking change!

Opmerking: werknemers van TEC blijven op Parking R, met een groene parkeerkaart

Entering Daikin by car

When employees of the mentioned organizational units enter Daikin’s premises by car, only the below parking lots can be accessed:

A helpful guard will be present to assist with questions or problems.

Parking card

Employees parking on Parking L, must request a parking card. Should the request not have happened, you may make use of the QR code here below to get a card.

If the request was timely, the parking card will be available at the guard house coming Thursday.

Employees parking on Parking A, do not need a parking card. The old parking card should be returned to the guard house.  

CLICK HERE - allotment parking L

The access of employees by bicycle, scooter, moped or by foot does not change.

28/04/2023

Andere invulling Parking L:
Week 2 van 3: Verplaatsingen R1, R2-Vlinders, R3-Vlinders

Beste collega,

Deze week, op donderdag 4 mei, wijzigt de toegang tot de site voor 3 afdelingen:

-          R1

-          R2- Vlinders

-          R3- Vlinders

Opgelet: voor mensen met een rode parkeerkaart, geldt deze wijziging niet!

Daikin binnenrijden

Wanneer medewerkers van de betrokken afdelingen donderdag Daikin binnenrijden met de auto, kan enkel geparkeerd worden op de onderstaande parkings:

Een behulpzame bewaker zal aanwezig zijn om te assisteren bij vragen of problemen.

Parkeerkaart

Werknemers die op Parking L moeten parkeren, dienen een parkeerkaart aan te vragen. Mocht dit nog niet gebeurd zijn, kan je dit alsnog doen via de QR-code hieronder.
Bij een tijdige aanvraag zal de parkeerkaart op donderdag klaarliggen bij de bewaking.

Werknemers die op Parking A moeten parkeren, hebben geen parkeerkaart nodig. De oude parkeerkaart dient ingeleverd te worden bij de bewaking vanaf donderdag.

Voor werknemers die met de fiets, step, bromfiets of te voet komen verandert er niets.

g

28/04/2023

Different allotment Parking L:
Week 2 of 3: Displacements R1, R2- Vlinders, R3- Vlinders

Dear colleague,

This week, May 4th ,  the access to the premises changes for 3 organizational units:

-          R1

-          R2 Vlinders (spiders)

-          R3- Vlinders (spiders)

Attention: employees with a red parking card are not eligible for the parking change!

Entering Daikin by car

When employees of the mentioned organizational units enter Daikin’s premises by car, only the below parking lots can be accessed:

A helpful guard will be present to assist with questions or problems.

Parking card

Employees parking on Parking L, must request a parking card. Should the request not have happened, you may make use of the QR code here below to get a card.

If the request was timely, the parking card will be available at the guard house coming Thursday.

Employees parking on Parking A, do not need a parking card. The old parking card should be returned to the guard house.  

The access of employees by bicycle, scooter, moped or by foot does not change.

g

27/04/2023

Doe mee met Daikin aan de Nacht van Vlaanderen !

Beste collega’s,

Sport jij mee met Daikin op vrijdag 16 juni 2023 ?

Schrijf je in voor de Nacht van Vlaanderen en neem samen met Daikin Running Team deel aan deze sportieve activiteit aan een voordelig tarief. Misschien worden we wel uitgeroepen tot het sportiefste bedrijf dat het meeste kilometers aflegt!

Inschrijven kan via deze link tot en met zondag 21 mei.

Ook gezinsleden kunnen ingeschreven worden via bovenstaande link.

Je inschrijving is pas geldig na ontvangst van het inschrijvingsgeld op volgend rekeningnummer: BE42 7380 3020 9054

 • Walking 10 km: 3 EUR                                
 • Walking 21 km: 5 EUR
 • Walking 42 km: 12 EUR
 • Walking 100 km: 30 EUR
 • Running 5 km: 3 EUR
 • Running 10 km: 5 EUR
 • Running 21 km: 15 EUR
 • Running 42 km: 20 EUR 

Daikin verzorgt dan de verdere inschrijving bij de organisatie van de Nacht van Vlaanderen zodat je op de dag van het event enkel je nummer hoeft op te halen.

Daikin voorziet voor elke deelnemer ook een Daikin loop T-shirt en een drankje. Ook voor jouw gezinsleden die deelnemen!

Je weet wat je te doen staat! Motiveer jezelf en enkele andere Daikin collega’s om deel te nemen en schrijf je HIER snel in!

Klik hier om naar de website van de nacht van vlaanderen te surfen.

 

Heb je bijkomende vragen?

Contacteer ons via: daikinrunningteam@daikineurope.com

 

Met sportieve groet,

Het DET & DRT-bestuur

27/04/2023

Schrijf je nu in! // Join Daikin on the Night of Flanders (Torhout) register now

Dear colleagues,

Will you join Daikin on Friday 16th of June ?

Register now for the Night of Flanders and take part in this sporting activity together with Daikin Running Team at a favourable price. Maybe we can become the most sportive company (company that collects the most kilometers)!

You can register via this link until Sunday 21st of May.

Family members can also be registered via the above link.

Your registration is only valid after we received the registration fee on the following account number: BE42 7380 3020 9054.

 • Walking 10 km: 3 EUR                                
 • Walking 21 km: 5 EUR
 • Walking 42 km: 12 EUR
 • Walking 100 km: 30 EUR
 • Running 5 km: 3 EUR
 • Running 10 km: 5 EUR
 • Running 21 km: 15 EUR
 • Running 42 km: 20 EUR 

Daikin takes care of the further registration so that you only have to pick up your number on the day of the event.

Daikin also provides a Daikin running T-shirt and a drink for each participant and also for your family members who participate!

You know what you have to do! Motivate yourself and some other Daikin colleagues to participate and register HERE !

Click here to go to the website of the night of flanders.

 

Do you have further questions?

Contact us via: daikinrunningteam@daikineurope.com

See you then!

 

Kind regards,

The DET and DRT Team

25/04/2023

[English version below)

Andere invulling Parking L: 

Week 1 van 3: Verplaatsingen R1X, Kaizen, Maintenance

Beste collega,

Deze week, op donderdag 27 april, wijzigt de toegang tot de site voor 3 afdelingen:

 • R1X
 • Kaizen (Monozukuri)
 • Maintenance (+ Maintenance Nacht)

Opgelet: voor mensen met een rode parkeerkaart, geldt deze wijziging niet!

Daikin binnenrijden

Wanneer medewerkers van de betrokken afdelingen donderdag Daikin binnenrijden met de auto, kan enkel geparkeerd worden op de onderstaande parkings:

Een behulpzame bewaker zal aanwezig zijn om te assisteren bij vragen of problemen.

Parkeerkaart

Werknemers die op Parking L moeten parkeren, dienen een parkeerkaart aan te vragen. Mocht dit nog niet gebeurd zijn, kan je dit alsnog doen via de QR-code hieronder.
Bij een tijdige aanvraag zal de parkeerkaart op donderdag klaarliggen bij de bewaking.

Werknemers die op Parking A moeten parkeren, hebben geen parkeerkaart nodig. De oude parkeerkaart dient ingeleverd te worden bij de bewaking vanaf donderdag.

Voor werknemers die met de fiets, step, bromfiets of te voet komen verandert er niets.

25/04/2023

Different allotment Parking L:
Week 1 of 3: Displacements R1X, Kaizen, Maintenance

Dear colleague,

This week, Thursday April 27th,  the access to the premises changes for 3 organizational units:

 • R1X
 • Kaizen (Monozukuri)
 • Maintenance (+ Maintenance Nacht)

Attention: employees with a red parking card are not eligible for the parking change!

Entering Daikin by car

When employees of the mentioned organizational units enter Daikin’s premises by car, only the below parking lots can be accessed:

A helpful guard will be present to assist with questions or problems.

Parking card

Employees parking on Parking L, must request a parking card. Should the request not have happened, you may make use of the QR code here below to get a card.

If the request was timely, the parking card will be available at the guard house coming Thursday.

Employees parking on Parking A, do not need a parking card. The old parking card should be returned to the guard house. 

The access of employees by bicycle, scooter, moped or by foot does not change.

20.04.2023

Opnieuw een 30-tal vaste contracten

Beste collega's, 

Er werd beslist om opnieuw een 30-tal vaste contracten toe te kennen aan onze medewerkers die met een tijdelijk of interim contract tewerkgesteld zijn in Productie. Zo kunnen we ons personeelsbestand op peil houden en aan de salesgroei van het komende jaar blijven voldoen.

Iedere medewerker, met uitzondering van de collega’s uit het Engelstalig traject, met een contract van bepaalde duur of interim contract komt in aanmerking op voorwaarde dat hij/zij een gecumuleerde anciënniteit heeft van 1 jaar op datum van 01/04/2023 en in dienst is in 2023.

Als je aan de voorwaarden voldoet en in aanmerking komt, zul je een individuele mail ontvangen. Indien je nog de testbatterij moet afleggen zal je je hiervoor kunnen inschrijven en nadien word je  persoonlijk uitgenodigd.

Indien je reeds testen gedaan hebt, zal dit meegenomen worden in de totale evaluatie (ook als het resultaat in het verleden negatief was).

Het afleggen van de testen blijft een voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor een vaste tewerkstelling. Echter het resultaat zal niet meer eliminerend zijn maar zal deel uitmaken van de totale evaluatie in functie van een vast contract.

Wie dus nog nooit de testen heeft afgelegd voor een vast contract zal dan ook maar één keer de testen moeten afleggen. Met het behaalde resultaat zal rekening gehouden worden in de totale evaluatie voor een vaste tewerkstelling.

Voor iedereen geldt dat indien je de testen opnieuw wil afleggen om het resultaat te wijzigen dan kan dit enkel nog op de uitdrukkelijke eigen vraag van de medewerker zelf en moet er minstens 1 jaar tussen zitten vooraleer testen opnieuw kunnen afgelegd worden.

BELANGRIJK: Enkel indien je in aanmerking komt voor een vast contract zul je een persoonlijke mail ontvangen.

De totale evaluatie wordt gemaakt op basis van een aantal factoren, onder meer evaluatiescores, aanwezigheid, attitude, resultaat van de psychotechnische testen, anciënniteit. Er zal geen interview meer plaats vinden. Indien je op basis van bovenstaande factoren in aanmerking komt voor een vast contract, zal je persoonlijk gecontacteerd worden. De timing hiervan wordt later meegedeeld.

Wie een vast contract tekent, verklaart zich akkoord om transferbereid te zijn (afdeling en ploeg) voor 1 jaar alsook gedurende 3 jaar, als principe, niet te kunnen gebruik maken van de interessetool. Indien er toch vraag zou zijn om gebruik te maken van de interessetool dient dit via een persoonlijk schrijven aangevraagd worden in de POG en wordt dit beslist door senior management van Productie en HRM. Deelnemen aan interne vacatures in het kader van loopbaangroei, blijft steeds mogelijk.

Indien je als tijdelijke medewerker een klasse 6 hebt, zal je op het moment van overgang naar een vast contract getransfereerd worden naar een functie met maximum klasse 5. Daaraan gekoppeld zal je loonklasse op het vast contract maximum een loonklasse 5 zijn met de loontrap die het dichtst aanleunt bij het huidige loon.

20.04.2023

Another 30 permanent contracts

Dear colleagues,

It was decided to award another 30 permanent contracts to our employees employed in Production on temporary or interim contracts. This will allow us to maintain our staffing level and continue to meet the sales growth in the coming year.

Any employee, excluding colleagues from the English-speaking track, with a fixed-term contract or interim contract is eligible provided he/she has a cumulative seniority of 1 year as at date of 01/04/2023 and is employed in 2023.

If you meet the requirements and are eligible, you will receive an individual mail. If you have yet to take the test battery, you will be able to register for it and then you will be personally invited.

If you have already taken tests, this will be included in the overall evaluation (even if the result was negative in the past).

Taking the tests remains a condition for eligibility for permanent employment. However, the result will no longer be eliminatory but will be part of the overall evaluation in function of a permanent contract

Those who have never taken the tests for a permanent contract will therefore only have to take the tests once. The result obtained will be taken into account in the overall evaluation for permanent employment.

If you want to retake the tests to change the result, this is only possible at the employee's own explicit request and there must be at least one year between the tests before they can be retaken.

IMPORTANT: Only if you qualify for a permanent contract will you receive a personal e-mail.

The overall evaluation is made based on a number of factors, including evaluation scores, attendance, attitude, result of psychotechnical tests, seniority. No more interview will take place. If you qualify for a permanent contract based on the above factors, you will be contacted personally. The timing of this will be communicated later.

Whoever signs a permanent contract agrees to be prepared to transfer (department and team) for 1 year and, as a matter of principle, not to use the interest tool for 3 years. Should there nevertheless be a demand to use the interest tool, this should be requested in a personal letter in the POG and decided upon by senior management of Production and HRM. Participating in internal vacancies as part of career growth, remains possible at all times.

If you have a class 6 as a temporary employee, you will be transferred to a position with a maximum class 5 at the time of transfer to a permanent contract. Linked to this, your pay grade on the permanent contract maximum will be a pay grade 5 with the pay step closest to your current pay.

11.04.2023

Nederlandse les in Daikin voor Engelstalige collega’s:

Sinds januari 2022 hebben we de beslissing genomen om ook medewerkers tewerk te stellen in onze fabriek die voornamelijk Engels spreken (en dus geen of minder goed Nederlands). Dit is een grote aanpassing geweest in onze fabriek en heel wat zaken worden nu meegegeven in het Nederlands en het Engels. We zijn er echter van overtuigd dat voor een persoonlijke doorgroei en lange termijn tewerkstelling in Productie, de kennis van het Nederlands noodzakelijk is. Daarom willen we vanaf mei de mogelijkheid bieden om gratis, maar buiten de werkuren een praktische startcursus Nederlands te volgen voor de medewerkers die via de Engelstalige klassen van de Daikin School gestart zijn.

De lessen worden gegeven door KOPA, een organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in het geven van Nederlandse les die vooral onmiddellijk toepasbaar is op de werkvloer. De lessen zijn dus opgebouwd samen met Daikin.

We starten met een lessenreeks in mei en juni voor alle Engelstalige medewerkers die in dienst gekomen zijn tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2022.

Belangrijk om mee te geven is dat het volgen van deze lessenreeks en het slagen van de eindtest een vereiste is om te kunnen meedoen voor een vast Daikin contract. Na een positieve evaluatie van deze lessenreeks, zullen we dit opnieuw openstellen in het najaar voor de Engelstalige medewerkers die na 1 juli 2022 opgestart zijn.

11.04.2023

Dutch lessons at Daikin for English-speaking colleagues:

Since January 2022, we have taken the decision to also employ employees in our factory who mainly speak English (and thus no or less good Dutch). This has been a big adjustment in our factory and a lot of things are now being communicated in Dutch and English. However, we are convinced that for personal growth and long-term employment in Production, knowledge of Dutch is necessary. Therefore, from May onwards, we want to offer the possibility of taking a practical Dutch starter course free of charge, but outside working hours, for employees who have started through the Daikin School's English classes.

The classes will be taught by KOPA, an organisation with more than 20 years of experience in teaching Dutch that is especially immediately applicable on the shop floor. So the lessons are structured together with Daikin.

We will start with a series of lessons in May and June for all English-speaking employees who joined the company between 1 January 2022 and 30 June 2022.

It is important to note that attending this series of lessons and passing the final test is a requirement to compete for a permanent Daikin contract. After a positive evaluation of this class series, we will open it again in the autumn for English-speaking employees started after 1 July 2022.

21.03.2023

AANKONDIGING: VERPLAATSINGEN VAN KLEEDKAMERS

289 werknemers  die werken op tijdelijke basis in F1 krijgen een andere kleedkamer. Deze kleedkamer sluit dichter aan bij de zone waarin je werkt.

KOM JE IN AANMERKING?

Heb je een tijdelijk Daikin-contract en ben je arbeider in F1? Ligt je anciënniteit na 1 September 2021? Dan kom je in aanmerking.

WAT MOET JE DOEN?

Voorlopig hoef je niets te doen.

De Fitting Room zal in de komende weken via je groupleader contact opnemen. Er wordt gewerkt team per team.

Gelieve niet zelf naar de Fitting Room te gaan, je beurt komt.

HOE NEEM JE JE NIEUWE PRIVELOCKER EN KLEDIJLOCKER IN GEBRUIK?

Lokaliseer je locker à Je locker werd reeds ontgrendeld à Volg de instructies op de aanwezige sticker om een eigen code te kiezen

WAAROM GEBEURT DIT?

Gebouw Daikin Logistics Center is in volle uitbreiding. Om plaats te voorzien voor deze bijkomende collega’s, werd beslist om een grote groep werknemers die in F1 werken een nieuwe kleedkamer te geven die dichter is bij de werkplek.

Hierdoor maken we optimaal gebruik van alle beschikbare plaats.

KAN JE DAN DICHTER PARKEREN?

Neen. Je parking blijft dezelfde. In de huidige situatie is het nog niet mogelijk om groepen werknemers een dichtere parkeerplaats te geven.

ANNOUNCEMENT: REASSIGNMENTS IN DRESSING ROOMS

289 employees who work on a temporary basis in F1 get a new dressing room. This dressing room will be closer to your work zone.

ARE YOU ELIGIBLE?

Do you have a temporary Daikin contract and are you a worker in F1? Is your seniority past September 1st 2021?

Then yes, you are eligible.

WHAT SHOULD YOU DO?

For now you don’t have to do anything.

The Fitting Room will get in touch with your groupleader in the coming weeks. We progress team per team. Please don’t go to the Fitting Room before your turn comes.

HOW DO YOU PUT YOUR NEW PRIVATE AND FRESH LAUNDRY LOCKERS TO USE?

Localise your locker à your locker has already been unlocked à Follow the instructions on the present

sticker to choose your own personal code.

WHY IS THIS HAPPENING?

Building Daikin Logistics Center is in full expansion. To provide enough spaces for these additional colleagues, it’s been decided to assign a large group of employees who work in F1 to new dressing rooms. Closer to the work zone.

CAN I PARK CLOSER TOO THEN?

No. Your parking remains the same. In the current situation it’s not yet possible to provide groups of employees with a closer parking spot.

h

21.03.2023

Na een wekelijkse opstart van 24 nieuwe medewerkers begin dit jaar voor de verder groei van R6 en opstart nachtploeg hebben we tijdelijk de voorbije weken het aantal opstarters teruggeschroefd naar 12/week.
Dit omdat onze manpower op fabrieksniveau het gewenste aantal had bereikt.

Echter merken wij ook dat voorbije weken het aantal nieuwe mensen dat niet slaagt voor de Daikin School stijgt en we ook een verhoogde uitstroom hebben.

Analyse is hierop volop bezig, zodat gepaste tegenmaatregelen genomen kunnen worden, maar alvast is het in eerste instantie duidelijk dat frequent absenteïsme de hoofdoorzaak is.

Ondertussen moeten we ons ook verder voorbereiden op de toekomstige opstart van de R7 na de zomervakantie en hebben we nog verschillende vacatures lopende waarbij vrijgekomen plaatsen ook opnieuw ingevuld zullen moeten worden.

Daarom zullen we vanaf week 14 terug opschalen naar een wekelijkse opstart van 18 nieuwe medewerkers per week. Het grote verschil met de voorbije maanden is echter dat deze opstart nu niet geconcentreerd zal zijn op de R6 flow maar gespreid over alle afdelingen en ploegen.

Hierdoor zal de impact van nieuwkomers die getraind moeten worden ook verdeeld worden over de volledige organisatie i.p.v. 1 zone of afdeling.

Wij evalueren komende weken verder de situatie en sturen bij waar noodzakelijk.

21.03.2023

After a weekly start-up of 24 new employees at the beginning of this year for further growth of R6 and start-up night shift, we have temporarily reduced the number of starters to 12/week in recent weeks.

This is because our manpower at factory level had reached the desired number.

However, we also noticed that in recent weeks the number of new people who do not pass the Daikin School is increasing and we also have an increased outflow.

Analysis is in progress for this, so that appropriate countermeasures can be taken, but in the first instance it is clear that frequent absenteeism is the main cause.

In the meantime, we also have to prepare further for the future start-up of the R7 after the summer holidays and we still have several vacancies open where vacant places will also have to be filled again.

That is why we will scale up starting from week 14 to a weekly start-up of 18 new employees per week. The big difference with the past few months, however, is that this start-up will now not be concentrated on the R6 flow, but will be spread over all departments and teams.

As a result, the impact of newcomers that need to be trained will also be spread over the entire organization instead of 1 zone or department.

We will further evaluate the situation in the coming weeks and make adjustments where necessary.

22.02.2023

Verlofquota maart 2023

Hieronder kan je het verlofquota van Maart 2023 terugvinden.

22.02.2023

Leave quota March 2023

You can find the March 2023 leave quota below.

14.02.2023
Werken op op Woensdag 15/02/2023 

Beste medewerkers, 

Op Woensdag 15/02/2023 zal de firma Tenten Vannieuwenhuyze beginnen met de afbraak van tent 1.

Bijgevolg zullen 21 parkingplekken van parking L afgebakend moeten worden. Met name de parkingplekken grenzend aan DLC. Parkingplekken voor de aannemers blijven wel in gebruik.

Mogen wij vriendelijk vragen om uitzonderlijk die dag niet te parkeren op voorgenoemde plaatsen en te parkeren op parking A.

De slagbomen naar parking A zullen op volgende uren geopend zijn

 • 4u - 5u
 • 7u30 - 9u
 • 12u – 13u

Raadpleeg onderstaande document voor meer instructies.

Wij danken jullie alvast voor het begrip en de medewerking.

Met vriendelijke groeten,

MZK/PE

14.02.2023
Works on Wednesday 15.02.2023

Dear colleagues,

On Wednesday 15/02/23 Tenten Vannieuwenhuyze will start with the disassembly of tent 1.

Consequently 21 parking spaces of parking L will have to be demarcated. Namely the parking spots bordering DLC. Parking spots for subcontractors stay unaffected.

May we kindly request you not to park on aforementioned parking spaces and park on parking A.

Please note that the barriers to car park A will be open at following hours:

 • 4am – 5am
 • 7:30am – 9am
 • 12pm – 13pm


Please refer to below document for more instructions.
We thank you for the understanding and cooperation.

With kind regards,

MZK/PE

10.02.2023

#Hope for Turkey - EMEA interne solidariteitscampagne  - we hebben je hulp nu nodig! 

Beste Daikin collega's,

Zoals je misschien onlangs in het nieuws hebt vernomen zijn Turkije en Syrië verwoest door twee opeenvolgende aardbevingen in de zuidoostelijke regio. Geclassificeerd als 'major' op de officiële magnitudeschaal registreerde de eerste aardbeving 7,8 op 6 februari om 4 uur ’s ochtends; gevolgd door een tweede aardbeving van 7,5.

Deze ramp veroorzaakte grote schade aan huizen, infrastructuur en gemeenschappen en heeft geleid tot een ongelooflijk verlies aan levens met meer dan 21.000 doden, talloze gewonden en 6.000 ingestorte gebouwen. De naschokken van de eerste aardbeving blijven de bevolking treffen, met meer dan 14 miljoen mensen die nu in door de ramp getroffen gebieden wonen.

Deze tragedie heeft de Daikin familie diepbedroefd en we betuigen ons oprechte medeleven aan degenen die dierbaren hebben verloren in deze verwoestende ramp, die tot nu toe duizenden levens heeft geëist en massale vernietiging heeft veroorzaakt in Turkije en Syrië.

Op dit moment staan we rechtstreeks in contact met Daikin Turkije, die er alles aan doen om hulp te bieden. Onze collega's in Turkije hebben onmiddellijk het initiatief genomen om essentiële voorraden voor verdreven families te verzamelen, door middel van georganiseerde donaties en hulpinzamelingsacties. Sommige van onze DTAS-medewerkers hebben zich zelfs aangemeld als vrijwilliger voor zoek- en reddingsoperaties, waarbij ze tot nu toe met succes drie personen hebben gered uit het puin van ingestorte gebouwen.

Helaas hebben wij het droevige nieuws ontvangen dat een Daikin-dealer en enkele van zijn familieleden het leven hebben verloren tijdens de aardbeving. Ons medeleven gaan uit naar hun dierbaren.

Deze humanitaire crisis vereist onmiddellijke aandacht en wereldwijde steun om het lijden te verlichten en een veilig herstel voor de getroffenen te verzekeren en zelfs om gemeenschappen te helpen herbouwen.

Tijdens deze moeilijke periode is het van cruciaal belang dat wij, als Daikin-gemeenschap, samenkomen om niet alleen degenen te helpen die hulp en zorg nodig hebben, maar ook om onze solidariteit te tonen met onze Daikin-medewerkers, partners en hun dierbaren.

Daikin Europe onderneemt al actie door een bedrijfsdonatie te doen en een EMEA-wide interne solidariteitscampagne te lanceren, maar we hebben uw hulp nodig om een grotere impact te maken.

EMEA Interne Solidariteitscampagne:

We hebben intern een gecentraliseerd platform opgericht "Hope for Turkey" om mensen in nood te helpen tijdens het strenge winterseizoen.

Bezoek https://www.hope-for-turkey.daikin.eu/ en bekijk onze verscheidenheid aan noodzakelijke items. Van jassen voor volwassenen tot hygiënekits en warme accessoires, elke bijdrage telt. U kunt de directe impact van uw donatie zien, omdat we duidelijk het benodigde bedrag voor elk product weergeven.

Bankrekening voor vrijwillige donaties:

Ontvanger: Daikin Europe N.V.

Adres: Zandvoordestraat 300 – 8400 OOSTENDE

Rekeningnummer: BE74 0019 4624 7507

BIC code BNP Paribas Fortis: GEBABEBB

 

Wacht niet te lang, maak vandaag het verschil en help ons warmte en troost te bieden aan degenen die dat het meest nodig hebben. Uw vrijgevigheid kan echt een verschil maken in het leven van mensen in nood.

Met vriendelijke groeten,

Daikin Europe
Hope for Turkey Support Team

#HopeforTurkey:  How you can contribute - EMEA Internal Solidarity Campaign

Dear Daikin-colleagues,

As you may have heard in the news recently, Turkey and Syria have been devastated by two successive earthquakes that struck in the south-east region. Classified as ‘major’ on the official magnitude scale, the first earthquake registered 7.8 on 6 February at 4 AM in the morning, followed by a second earthquake of 7.5.

This disaster caused widespread damage to homes, infrastructure and communities and has resulted in an incredible loss of life with over 21,000 deaths, countless injuries, and 6,000 buildings collapsed. The aftershocks of the first earthquake have continued to impact the population, with over 14 million people now living in areas affected by the disaster.

This tragedy has deeply saddened the Daikin family and we extend our heartfelt condolences to those who have lost loved ones in this devastating disaster that have thus far claimed thousands of lives and caused massive destruction in Turkey and Syria.

At the moment, we are directly in contact with Daikin Turkey who are doing everything they can in providing relief efforts. Our colleagues in Turkey have immediately taken the initiative to gather essential supplies for displaced families through organized donations and aid collection efforts. Some of our DTAS employees have even stepped up as volunteers for search and rescue operations, successfully saving three individuals from the rubble of collapsed buildings thus far.

Unfortunately, we have received the sad news that a Daikin dealer and several of his family members have lost their lives during the earthquake. Our heartfelt sympathy and condolences go out to their loved ones.

This humanitarian crisis requires immediate attention and global support in order to alleviate suffering and ensure a safe recovery for those affected and even help rebuild communities. During this challenging period, it's crucial that we, as the Daikin community, come together to not only assist those who require assistance and care but also to show our solidarity with our fellow Daikin members, partners, and their loved ones.

Daikin Europe is already taking action by making a company donation and launching an EMEA-wide internal solidarity campaign, but we need your help to make a bigger impact.

EMEA Internal Solidarity Campaign

We have internally established a centralized platform called "Hope for Turkey" to aid those in need during the harsh winter season.

Visit https://www.hope-for-turkey.daikin.eu/ and take a look at our variety of essential items. From adult coats to hygiene kits and warm accessories, every contribution counts. You can see the immediate impact of your donation, as we clearly display the prices needed for each product.

Bank account for volunteering donations

Recipient: Daikin Europe N.V.

Address: Zandvoordestraat 300 – 8400 OOSTENDE

Account Number: BE74 0019 4624 7507

BIC code BNP Paribas Fortis: GEBABEBB 

Don't wait, make a difference today and help us bring warmth and comfort to those who need it most. Your generosity can make a real difference in the lives of those in need.

With gratitude,

Daikin Europe
Hope for Turkey Support Team

 

10.02.2023

Aangepaste verlofkaarten beschikbaar aan de lijn vanaf 13/2/23

Sinds januari werken we met een nieuw systeem voor verlofkaarten. Dit nieuw systeem is ingevoerd om stapsgewijs een digitaal verlofaanvraag systeem te kunnen invoeren voor alle medewerkers in de loop van 2023. We hebben gemerkt dat er nog een aantal zaken niet juist stonden op deze verlofkaarten en hebben deze aangepast.  Vanaf maandag 13 februari zijn de aangepaste verlofkaarten ter beschikking aan de lijn.  Hieronder vind je meer uitleg van hoe je deze kaart moet begrijpen, alsook wat er aangepast is.

Hoe je balans lezen?

We merken dat medewerkers  moeilijkheden hebben om de balans te lezen. De “balans (uren)” toont steeds het  verlofsaldo dat beschikbaar is op het moment van de afdruk van je kaart. Deze afdrukdatum vind je rechts bovenaan op je verlofkaart. De dagen die vóór deze datum werden opgenomen zijn hier niet meer in meegeteld.

Balans = nog gepland verlof + nog beschikbaar verlof na afdrukdatum.

Deze balans kan dus verschillend zijn tussen medewerkers omdat het vrij verlof op verschillende dagen opgenomen kan worden en omdat sommige medewerkers dit jaar al dagen genomen hebben. 

Wat hebben we aangepast op de kaart?

 • Anciënniteitsdagen: de teller van anciënniteitsdagen was niet voor elke medewerker correct berekend. Ondertussen is naar de betrokken medewerkers een email gestuurd en werd dit  correct gezet op de nieuwe verlofkaart  Anciënniteitsdagen vind je terug onder teller L02
 • Onbetaalde uren – wijziging contract van interim naar Daikin: de uren verlof, opgebouwd tijdens de interimperiode, waren niet zichtbaar op de verlofkaarten. Intussen is de instelling aangepast en kreeg elke medewerker met overblijvende interim-uren, een individuele mail met zijn persoonlijk saldo. Op de nieuwe verlofkaart staat dit saldo ondertussen ook vermeld onder teller L03.
 • Aangevraagde verlofdagen die niet op de kaart stonden: voor medewerkers die melding maakten dat bepaalde verlofdagen niet op de kaart stonden, werd een individuele controle gedaan door Employee Service met de aangevraagde dagen via het cafetariaplan. Ondertussen werden de verlofdagen toegevoegd aan de verlofkaart.  Medewerkers waarvoor er geen aanpassing is gebeurd op de verlofkaart, zullen individueel worden gecontacteerd door Employee Services.
 • Correctheid van de tellers: Voor medewerkers met vragen over de correctheid van de tellers, werd door Employee Services een individuele controle gedaan op de kaart en waar nodig aanpassingen gedaan.  
 • Overgedragen uren:  Medewerkers gaven aan dat het niet duidelijk was waar ze hun overgedragen uren konden terugvinden. Deze medewerkers hebben een aparte mail gekregen die uitlegt waar de uren te vinden zijn. Deze staan niet meer samengeteld maar staan in stukken vermeld in teller L03.   

Meer info vind je ook in het document hieronder. 

 • Vlaamse feestdag: De Vlaamse feestdag was voor medewerkers van de weekendploeg en spare parts niet zichtbaar op de kaart. Deze Vlaamse feestdag is toegevoegd. Medewerkers van spare parts vinden deze als PDS dag vermeld in teller L02. Medewerkers van de weekendploeg vinden deze Vlaamse feestdag als 4.8 u ADV vermeld onder teller L03.
 • 50+ en 58+ dag: Wanneer een medewerker 50 of 58 wordt, krijgt hij een dag extra verlof. Deze dag is terug te vinden in teller L03 en kan opgenomen worden vanaf de maand dat de medewerker deze leeftijd bereikt.
 • De 55+ dagen zijn te vinden in de rubriek ANDERE op de kaart. Dit is een aparte kolom naast teller LO3

Wat met Vlaamse opleidingsverlof?

 • We hebben het Vlaams opleidingsverlof verwijderd van de verlofkaart. Hiervoor is een aparte witte kaart gemaakt. Deze kaart zal in de loop van volgende week afgeprint worden en beschikbaar komen op de werkvloer voor de betrokken medewerkers. 

Adapted holiday cards available at the line from  13/2/23 onwards

Since January, we have been working with a new system for leave cards. This new system was introduced in order to gradually implement a digital leave request system for all employees during 2023. We noticed that there were still some things that were not correct on these leave cards and have adjusted them.  Starting Monday, Feb. 13, the updated leave cards will be available at the line. 

Below is more explanation of how to understand this card, as well as what has been adjusted.

How to read your “balances”?

We notice that employees have difficulty reading the balance. The "balance (hours)" always shows the leave balance available at the time your card is printed. You will find this print date at the top right of your leave card. The days taken before this date are no longer included in the balance.

Balance = leave still scheduled + leave still available after printing date.

So this balance can be different between employees because free leave can be taken on different days and because some employees have already taken days this year.

What have we adapted in the holiday cards?

 • Seniority days: the number of seniority days was not correctly calculated for each employee. Meanwhile, an email has been sent to the employees concerned and this has been put correctly on the new leave card.  Seniority days can be found under L02.
 • Unpaid hours - change of contract from interim to Daikin: the hours of leave accrued during the interim period were not visible on the leave cards. Meanwhile, the setting has been changed and each employee with remaining interim hours, received an individual mail with his personal balance. On the new leave card, this balance is now also listed underL03.
 • Requested leave days that were not on the card: for employees who reported that certain leave days were not on the card, an individual check was done by Employee Service with the requested days through the cafeteria plan. Meanwhile, the leave days were added to the leave card.  Employees for whom no adjustment was made on the leave card will be contacted individually by Employee Services.
 • Correctness of accruals: For employees with questions about the correctness of the accruals, an individual check was done by Employee Services on the card and adjustments were made where necessary.
 • Transferred Hours: Employees reported that it was not clear where they could find their transferred hours. These employees received a separate email explaining where to find the hours. These are no longer listed together but are listed in pieces in L03.   

More info can also be found in the document below.

 • Flemish holiday: The Flemish holiday was not visible on the map for employees of the weekend shift and spare parts. This Flemish holiday has been added. Employees of spare parts find it listed as PDS day in L02. Employees of the weekend shift find this Flemish holiday listed as 4.8 h WTR under L03.
 • 50+ and 58+ day: When an employee turns 50 or 58, he receives an additional day of leave. This day is reflected in  L03 and can be taken from the month the employee reaches this age.
 • The 55+ days can be found in the OTHER section of the card. This is a separate column next to L03

What about Flemish Educational leave?

 • We have removed Flemish educational leave from the leave card. A separate white card has been created for this purpose. This card will be printed in the course of next week and made available on the floor for employees who are entitled to take Flemish educational leave. 

10.02.2023

Info betaling gepresteerde uren tijdens collectieve sluit en op zaterdag 21/01 & 28/01

Wij willen u laten weten dat wij een tussentijdse betaling zullen doen voor de uren gepresteerd tijdens de collectieve sluiting, alsook voor de overuren gepresteerd op 21 januari & 28 januari.

Je zal op zaterdag 11 februari een loonbrief ontvangen hiervoor. De betaling is voorzien op maandag, 13 februari.

Volgende uren worden betaald:

 •  De uren gepresteerd tijdens de collectieve sluiting kerst & nieuwjaar.
 •   Collectieve overuren van zaterdag 21/1. De betaling omvat: de extra premie en de woon-werkvergoeding indien deze nog niet betaald was met payroll januari.
 •  Collectieve overuren zaterdag 28/1. De betaling omvat: de basisbetaling, de extra premie en woon-werkvergoeding.  Opgelet: een 20tal werknemers hebben hun basisbetaling reeds gekregen in januari.

Medewerkers die gekozen hebben om deze uren te recupereren, zullen zien dat deze uren toegevoegd zijn aan teller 3 op aangepaste verlofkaarten die maandag verspreid worden. 

10.02.2023

Info payment of worked hours during collective closure and on Saturday January 21st/28th.

We would like to inform you that we will make an extra payment for the hours performed during the collective closing, as well as for the overtime hours performed on 21st of January & 28th January.

You will receive a salary slip on Saturday, the 11th of February.  Payment is scheduled for Monday, the 13th of February.  

Following hours will be paid:

 • The hours performed during collective closure Christmas & New Year.
 • Collective overtime from Saturday, 21/1. Payment includes: additional premium and commuting allowance if not already paid with payroll January.
 • Collective overtime Saturday 28/1. Payment includes: the base payment, the extra premium and commuting allowance.  Please note that about 20 employees have already received their base payment with the payroll of January.

Employees who have chosen to recuperate these hours will see these hours added to L03 on the adjusted leave cards distributed next Monday.

07.02.2023

Maak kans op een potje Oostendse honing

Beste Daikin-collega’s,

WIST JE DAT ?

40 000 km, of 1 keer rond de aarde, zo ver vliegen honingbijen voor het verzamelen van één pot honing van 1 kg. 

Één kilogram honing is het levenswerk van 350 tot 400 bijen. Ze zijn dan wel met voldoende om nectar te verzamelen. De honingbij zuigt zoveel nectar op totdat haar honingmaag vol zit. Hiervoor moet de bij soms wel 150 bloemen bezoeken. Ze moeten trouwens 3 kg nectar halen voor 1 kg honing

Tijdens de zomermaanden kan een bijenkorf tot 40.000 bijen bevatten. In de winter bestaat een bijenkolonie uit ongeveer 10.000 bijen.

Deze zomer hebben onze bijen niet stil gezeten! De productie van honing door bijen is het resultaat van hard en onvermoeibaar werken. Zo hebben ze 38 kg honing voor ons geproduceerd. Hiervoor vlogen ze 38 keer rond de wereld, wat neerkomt op 1.520.000 km. En daarvoor moesten ze 90 kg stuifmeel van 152 miljoen bloemen verzamelen!

De honing die ze gemaakt hebben is ondertussen klaar en in potjes afgevuld!

Wil je ook wel een potje Oostendse honing van eigen makelij (150gr)?

Schrijf je dan uiterlijk in tegen 14/02/2023 via onderstaande link

en maak kans om een potje te winnen!

Inschrijving – Oostendse honing wedstrijd

Get a chance to win a jar of Ostend honey

Dear Daikin-Colleagues,

Did you know ?

40 000 km, or 1 time around the earth, is how far honeybees fly to collect one jar of 1 kg honey. 

One kilogram of honey is the life's work of 350 to 400 bees. They are then with enough to collect nectar. The honeybee sucks in so much nectar until its honey stomach is full. For this, the bee sometimes must visit as many as 150 flowers. As a matter of fact, they need to collect 3 kg of nectar for 1 kg of honey.

During the summer months, a hive can contain up to 40,000 bees. In winter, a bee colony consists of about 10,000 bees.

This summer, our bees have not been idle! The production of honey by bees is the result of hard and tireless work. Thus, they produced 38 kg of honey for us. For this, they flew around the world 38 times, amounting to 1,520,000 km. And for that, they had to collect 90 kg of pollen from 152 million flowers!

The honey they have made is now ready and filled into jars!

Would you also like to receive a pot of pure Ostend honey (150gr)?

Register by 14th of February 2023 via the link below and stand a chance of winning a jar of honey!

Registration - Ostend honey contest

06.02.2023

overuren februari worden uitgesteld

 

Beste Collega´s,

Door de kritische situatie op een aantal onderdelen uit China hebben we beslist om de overuren van komende zaterdagen niet te laten doorgaan en te verplaatsen naar een latere datum. De reden hiervoor is de grote impact van Covid in januari waardoor enkele leveranciers niet in staat waren voldoende stock op te bouwen voor het Chinees nieuwjaar.

Sinds vorige week is alles terug opgestart in China en kunnen we beetje bij beetje situatie terug normaliseren maar natuurlijk hebben we enkele weken de tijd nodig om dit te realiseren.

Het is ons plan nog steeds 2 zaterdagen overuren te presteren, hierbij zijn de nieuwe vooropgestelde data zaterdag 04 maart en zaterdag 11 maart. Net zoals bij de vorige zaterdagen zullen we ten laatste 1 week voordien finaal confirmeren.

Dear Colleagues,

Due to the critical situation on a number of parts from China, we have decided not to hold next Saturdays' overtime and move it to a later date. The reason for this is the major impact of Covid in January, as a result of which some suppliers were unable to build up sufficient stock for the Chinese New Year. 

Since last week, everything is back up and running in China and we are able to normalise the situation bit by bit but of course we need a few weeks to make this happen. 

Our plan is still to perform 2 Saturdays of overtime, in this regard the new proposed dates are Saturday 4 March and Saturday 11 March. As with previous Saturdays, we will make final confirmations no later than 1 week before.

01.02.2023

Info over de betaling van de uren gepresteerd tijdens collectieve sluiting en op zaterdag 21 januari en 28 januari

Vandaag heb je van Daikin je loonstrook voor januari ontvangen. Je zal gemerkt hebben dat de betaling van de uren gepresteerd tijdens de collectieve kerstsluiting alsook de betaling van de collectieve overuren op zaterdag 21/1 en zaterdag 28/1 nog niet volledig afgewerkt is met de loonafrekening van januari.

Graag geven we jou een overzicht van wat reeds betaald is en wat nog verwerkt wordt:

 • Losse uren tijdens collectieve sluiting kerst & nieuwjaar:
  • Deze uren zullen in februari verwerkt worden en ten laatste betaald worden met de loonafrekening van februari
 • Collectieve overuren zaterdag 21/1:
  • de basisbetaling van de uren is meegegaan met de loonafrekening van januari. De woon-werkvergoeding zal ten laatste betaald worden met de loonafrekening van februari, indien dit nog niet vergoed is. De extra premies voor de gepresteerde overuren worden uitbetaald met de loonafrekening van februari.
 • Collectieve overuren zaterdag 28/1:
  • Met uitzondering van een 20 tal medewerkers, waarvoor de verwerking al gebeurd is, zullen de overuren verwerkt worden in de loop van februari en ten laatste betaald worden met de loonafrekening van februari. De extra premie & woon-werkvergoeding zal voor iedereen betaald worden ten laatste met de loonafrekening van februari
Indien u nog vragen hebt mbt je loonstrookje van januari, kan je hiervoor terecht op donderdag 2 februari tussen 11 u 30 en 13 u 30 in de fonteinhal.  

01.02.2023

Info on payment for hours performed during collective closure and on Saturday 21 January and 28 January

Today you received your pay slip for January from Daikin. You will have noticed that the payment of the hours worked during the collective Christmas closure and the payment of the collective overtime on Saturday 21/1 and Saturday 28/1 has not yet been finalised with the January pay slip.

We would like to give you an overview of what has already been paid and what is still being processed:

 • Loose hours during collective closure Christmas & New Year:
  • These hours will be processed in February and paid at the latest with February's wage statement
 • Collective overtime Saturday 21/1:
  • The basic payment for the hours has been included with the January wage settlement. The commuting allowance will be paid at the latest with the February wage settlement, if not already reimbursed. Additional bonuses for overtime hours will be paid with February's wage statement.
 • Collective overtime Saturday 28/1:
  • With the exception of some 20 employees, for whom the processing has already been done, the overtime will be processed during February and paid with the February wage settlement at the latest. The extra premium & commuting allowance will be paid for everyone with the February pay slip at the latest.
If you still have questions regarding your pay slip for January, you can come to the Fountain Hall on Thursday 2 February between 11.30 am and 1.30 pm.

01.02.2023

Neem een kijkje in ons iBike systeem en ontvang een fietsvergoeding

Beste medewerkers,

Steeds meer werknemers kiezen ervoor om met de fiets naar het werk te komen, ondanks het koude weer.

Als Daikin willen we dit maximaal ondersteunen, dit via het I-bike systeem voor onze vaste medewerkers en de fietsvergoeding. We willen nog even verduidelijken waar je de correcte procedure kunt terugvinden om een fietsvergoeding te ontvangen:
 

Alle informatie staat onder de rubriek mobiliteit van deze site. 

De fietsvergoeding is een wettelijke netto-onkostenvergoeding en dient te allen tijde correct toegepast te worden. Het ten onrechte ontvangen van deze vergoeding kan gezien worden als een overtreding van de arbeidswetgeving.

Met vriendelijke groeten

Take a look at our iBike system and receive a bicycle allowance!

Dear colleagues,

More and more employees are opting to come to work by bike, despite the cold weather.

As Daikin, we want to support this as much as possible, this by means of the I-bike system for our permanent employees and the bicycle allowance. We would like to clarify where you can find the correct procedure to receive a bicycle allowance:

All information can be found under the mobility section of this site. 

The bicycle allowance is a legal net expense allowance and must be applied correctly at all times. Receiving this allowance unduly can be seen as a violation of labour law.

Kind regards,

01.02.2023

Opbouw R6 nacht

Beste Collega’s

Om de verdere groei van R6 mogelijk te maken zullen we tijdelijk (t.e.m. 31/12/2023) R6 toestellen produceren in de nachtploeg.

We maken momenteel reeds coils in de nachtploeg voor de R1-R6.  Ook hier dienen we de output in de nachtploeg te verhogen.

In functie van deze opbouw willen we een éénmalige oproep doen om operatoren te zoeken die de R6 nachtploeg willen versterken.

De opstartdata zullen gespreid worden volgens de nood. Een eerste groep zal zo snel mogelijk opstarten, een 2de groep zal pas later in het voorjaar opstarten. Wie wanneer zal starten zal bepaald worden op basis van competentie.

We willen hierbij de kans geven aan 20 extra vaste operatoren om naar de nacht te gaan en ook aan 16 tijdelijke operatoren.

OPGELET: operatoren met een INTERIM contract KUNNEN ZICH GEEN KANDIDAAT stellen voor de onderstaand vermelde vacatures.

Heb je een vast contract?

Voor de vaste operatoren zijn de vacatures reeds beschikbaar. Je kan specifiek inschrijven op de  vacature “Tijdelijke ondersteuning R6 nacht”. We vragen hierbij wel de nodige competenties. Je kan aangeven voor welke werkpost jij je wil kandidaat stellen.

Inschrijven met een vast contract kan via deze formstack: https://daikin.formstack.com/forms/interne_vacatures__inschrijving

Heb je een tijdelijk contract?

Voor de operatoren met een tijdelijk Daikin contract lanceren we een formstack waar jij je interesse kan doorgeven. Er zal bij de selectie rekening gehouden worden met competentie, spreiding over afdeling en ploeg, en anciënniteit.

Gelieve ten laatste tegen 07/02 je kandidatuur in te dienen.

Inschrijven met een tijdelijk contract kan via deze formstack: https://daikin.formstack.com/forms/inschrijving_interesse_nacht_voor_tijdelijke_operatoren_subscription_for_temporary_operators_who_are_interested_in_night_shift_work   

Of scan de QR code:

01.02.2023

Build up R6 night

To enable the further growth of R6, we will temporarily (until 31/12/2023) produce R6 aircraft in the night shift.

We are already making coils in the night shift for the R1-R6.  Here, too, we need to increase the output in the night shift.

In function of this structure, we want to make a one-off call to find operators who want to strengthen the R6 night shift.

The start-up dates will be spread according to the need. A first group will start as soon as possible, a 2nd group will only start later in the spring. Who will start when will be determined on the basis of competence.

We want to give the opportunity to 20 extra permanent operators to go to the night and also to 16 temporary operators.

ATTENTION: operators with an INTERIM contract CANNOT APPLY FOR THE VACANCIES listed below.

Do you have a fixed contract?

The vacancies are already available for the permanent operators. You can specifically register for the vacancy "Temporary support R6 night". We do ask for the necessary competencies. You can indicate for which workstation you want to apply.

You can register via this formstack: https://daikin.formstack.com/forms/interne_vacatures__inschrijving

Do you have a temporary contract?

For the operators with a temporary Daikin contract, we are launching a form stack where you can express your interest. The selection will take into account competence, distribution across department and team, and seniority.

Please submit your application by 07/02 at the latest.

You can use this formstack to temporarily disk in the night: https://daikin.formstack.com/forms/inschrijving_interesse_nacht_voor_tijdelijke_operatoren_subscription_for_temporary_operators_who_are_interested_in_night_shift_work     

Or scan de QR code below : 

30.01.2023

Opnieuw een 30-tal vaste contracten

Beste collega's, 

Er werd beslist om opnieuw een 30-tal vaste contracten toe te kennen aan onze medewerkers die met een tijdelijk of interim contract tewerkgesteld zijn in Productie. Zo kunnen we ons personeelsbestand op peil houden en aan de salesgroei van het komende jaar blijven voldoen.

Iedere medewerker met een contract van bepaalde duur of interim contract komt in aanmerking op voorwaarde dat hij/zij een gecumuleerde anciënniteit heeft van 1 jaar op datum van 01/01/2023 en in dienst is in 2023.

Je dient hiervoor GEEN motivatiebrief in te dienen. Als je aan bovenstaande voorwaarde voldoet, zal er gekeken worden of je nog de psychotechnische testen moet doen. Als dat het geval is zal je daarvoor persoonlijk uitgenodigd worden.

Indien je reeds psychotechnische testen gedaan hebt, zal dit meegenomen worden in de totale evaluatie (ook als het resultaat in het verleden negatief was).

Het afleggen van de testen blijft een voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor een vaste tewerkstelling. Echter het resultaat zal niet meer eliminerend zijn maar zal deel uitmaken van de totale evaluatie in functie van een vast contract

Wie nog nooit de testen heeft afgelegd voor een vast contract zal dan ook maar één keer de testen moeten afleggen. Met het behaalde resultaat zal rekening gehouden worden in de totale evaluatie voor een vaste tewerkstelling.

Voor iedereen geldt dat indien je de testen opnieuw wil afleggen om het resultaat te wijzigen dan kan dit enkel nog op de uitdrukkelijke eigen vraag van de medewerker zelf en moet er minstens 1 jaar tussen zitten vooraleer testen opnieuw kunnen afgelegd worden.

Enkel indien je in aanmerking komt voor een vast contract zul je een persoonlijke mail ontvangen.

De totale evaluatie wordt gemaakt op basis van een aantal factoren, onder meer evaluatiescores, aanwezigheid, attitude, resultaat van de psychotechnische testen, anciënniteit. Er zal geen interview meer plaats vinden. Indien je op basis van bovenstaande factoren in aanmerking komt voor een vast contract, zal je persoonlijk gecontacteerd worden. De timing hiervan wordt later meegedeeld.

Wie een vast contract tekent, verklaart zich akkoord om transferbereid te zijn (afdeling en ploeg) voor 1 jaar alsook gedurende 3 jaar, als principe, niet te kunnen gebruik maken van de interessetool. Indien er toch vraag zou zijn om gebruik te maken van de interessetool dient dit via een persoonlijk schrijven aangevraagd worden in de POG en wordt dit beslist door senior management van Productie en HRM. Deelnemen aan interne vacatures in het kader van loopbaangroei, blijft steeds mogelijk.

Indien je als tijdelijke medewerker een klasse 6 hebt, zal je op het moment van overgang naar een vast contract getransfereerd worden naar een functie met maximum klasse 5. Daaraan gekoppeld zal je loonklasse op het vast contract maximum een loonklasse 5 zijn met de loontrap die het dichtst aanleunt bij het huidige loon.

Additional 30 fixed contracts

Dear colleagues,

It has been decided to allocate an additional 30 fixed contracts to our employees working in Production on temporary or interim contracts. This will allow us to maintain our workforce and meet the sales growth in the coming year.

Any employee with a fixed-term contract or interim contract is eligible subject to having a cumulative seniority of 1 year as on date of 01/01/2023 and is employed in 2023.

You are NOT required to submit a cover letter for this purpose. If you meet the above condition, we will see if you are yet to take the psycho-technical tests. If so, you will be personally invited to do so.

If you have already taken psychotechnical tests, this will be included in the overall evaluation (even if the result was negative in the past).

Taking the tests remains a condition of eligibility for permanent employment. However, the result will no longer be eliminatory but will be part of the overall evaluation in function of permanent contract

Those who have never taken the tests for a permanent contract will therefore only have to take the tests once. The result obtained will be taken into account in the overall evaluation for permanent employment.

If you want to retake the tests to change the result, this is only possible at the employee's own explicit request and there must be at least one year between the tests before they can be taken again.

Only if you qualify for a permanent contract will you receive a personal e-mail.

The overall evaluation is made on the basis of a number of factors, including evaluation scores, attendance, attitude, result of psychotechnical tests, seniority. No more interview will take place. If you qualify for a permanent contract based on the above factors, you will be contacted personally. The timing of this will be communicated later.

Whoever signs a permanent contract agrees to be prepared to transfer (department and team) for 1 year and, as a matter of principle, not to use the interest tool for 3 years. Should there nevertheless be a demand to use the interest tool, this should be requested in a personal letter in the POG and decided upon by senior management of Production and HRM. Participating in internal vacancies as part of career growth, remains possible at all times.

If you have a class 6 as a temporary employee, you will be transferred to a position with a maximum class 5 at the time of transfer to a permanent contract. Linked to this, your pay grade on the permanent contract maximum will be a pay grade 5 with the pay scale closest to your current pay.

25.01.2023

Daikin referral programma - verlengd tot 30 juni 2023 (Aanwervingspremie)

Daikin blijft groeien, en daar zijn we trots op!
We blijven nieuwe collega's nodig hebben en jij kan daarbij helpen. Breng een kandidaat aan uit jouw eigen kring en ontvang een aanwervingspremie van 700 euro. 

Zoals je weet, zijn we dus bij Daikin op zoek naar mensen om onze teams te versterken. Om deze aanwerving van deze profielen te versnellen en een extra boost te geven verlengen we het referralprogramma tot 30.06.2023.

Ken je iemand die volgens jou goed bij ons bedrijf zou passen ? 
Klik op onderstaande link en lees wat je hiervoor moet doen ! 
 

Daikin referral program site

Wanneer je gekwalificeerde kandidaten (bedienden en/of arbeiders) uit jouw eigen netwerk aanbrengt, zorg er dan zeker voor dat je aan de volwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor de aanwervingspremie van 700 euro. 
 

Alle voorwaarden lees je op de website!

Daikin referral program - extended till 30 June 2023!

Daikin continues to grow, and we are proud of it! We still need new colleagues and you might can help with that. Bring in a candidate from your own circle and receive a recruitment bonus of 700 euros. 

So, as you know, we at Daikin are looking for people to join our teams. To accelerate and give an extra boost to the recruitment of these profiles, we are extending the referral programme until 30.06.2023.

Do you know someone you think would be a good fit for our company ? 

Click on the link below and find out what to do ! 

Daikin referral programme site

If you bring in qualified candidates (employees and/or workers) from your own network, make sure you meet the conditions to be eligible for the recruitment bonus of 700 euro. 

 

You can read all the conditions on the website!

16.01.2023

Verlofquota jan-feb-maart 2023

Hieronder kan je het verlofquota van januari, februari en maart 2023 terugvinden.  


Leave quota Jan-Feb-March 2023

Below you can find the leave quota for January, February and March 2023.

13.01.2023

Planning verlofkaarten

Beste medewerker

Als je vragen hebt over de verlofkaarten, kan je hiervoor vandaag en volgende week dinsdag terecht bij medewerkers van HR.

Er is een aparte planning afgesproken op 4 locaties.  Je vindt de planning hieronder.

Jouw leidinggevende zal samen met jou kijken wanneer je kan langs komen. Ga dus niet zelf naar de POG, maar vraag een moment aan je leidinggevende.

Op die manier word je snel geholpen en hoef je niet te wachten. 


Schedule leave cards

Dear Employee

If you have any questions regarding  the leave cards, you can book an appointment with the HR staff today or next Tuesday.

A separate schedule has been agreed. We answer and register questions on 4 locations.  You can find the schedule below.

Your groupleader will define in consultation with you a timeslot. So don't go to the POG yourself, but ask your groupleader for a moment.

In this way you will be helped quickly and won't have to wait.

06.01.2023

Vernieuwe verlofkaarten vanaf 9/1/2023

Vanaf januari 2023 werken we met een nieuw systeem om de digitalisatie van verlofkaarten in te voeren in de loop van dit jaar. Hierdoor zullen de papieren verlofkaarten, die op de werkvloer verspreid worden op 09/01/2023, er iets anders uitzien. Meer info vind je in onderstaand document. ->Vernieuwe verlofkaart 2023 - Info NL.

Net zoals elk jaar, kan je bij vragen over je eigen verlofkaart, langskomen in de POG tijdens de extra spreekuren. Dit kan op vrijdagen 13/01 en 20/01, telkens van 11u30-13u30. Let wel, deze spreekuren zijn enkel voor dringende vragen omtrent verlof.

Als je persoonlijke uitleg wenst over andere zaken kan je zoals steeds op maandag, dinsdag en donderdag tussen 11u30 en 13u30 terecht in de POG. Je kan ook een email sturen naar Employee Services (es@daikineurope.com) of telefonisch in de voormiddag op 059/55.88.44.

 

Renewed leave cards as from 9/1/2023

From January 2023 onwards, we will be working with a new system to introduce the digitization of leave cards in the course of this year. As a result of this, the paper leave cards (which will be distributed on the work floor on 09/01/2023)  will look slightly different. More info can be found in the document below. -> Renewed leave cards 2023 - Info EN

As usual, if you have any question about your own leave card, you can visit the POG during the extra consultation hours. This is possible on Fridays 13/01 and 20/01, from 11h30-13h30. These consultation hours are only meant for urgent questions related to leave.

If you have questions related to other topics, you can come to the consultation days on Monday, Tuesday and Thursday between 11h30 and 13h30 in the POG. You can also send an email to Employee Services (es@daikineurope.com) or by phone in the morning on 059/55.88.44.

23.12.2022

Update over de welzijnsbevraging 

Beste collega’s,

Afgelopen zomer werd binnen onze productieomgeving een welzijnsbevraging afgenomen. Wij hebben daarbij alle productiemedewerkers de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een online vragenlijst die polste naar hoe je je voelt op het werk.

Waarom is het bevragen van de werktevredenheid belangrijk?

Onze steeds groeiende organisatie brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Betrokken en gemotiveerde medewerkers vormen voor ons de basis voor een gezonde en aangename werkomgeving. Om in de toekomst verder te kunnen inspelen op de factoren die het welbevinden én de werktevredenheid op het werk positief beïnvloeden, vinden wij het belangrijk om te weten te komen hoe onze medewerkers het werk ervaren.

De vragenlijst

Voor de bevraging werd gewerkt met een gevalideerde online tool van Liantis, waarbij aan de hand van meerkeuzevragen gepolst werd naar verschillende zaken die een invloed kunnen hebben op hoe je je voelt op het werk.

De bevraging richtte zich op de verschillende psychosociale risico’s die een rol kunnen spelen bij het werk, ook wel de 5 A’s in de organisatie genoemd (Arbeidsorganisatie, Arbeidsinhoud, Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsomstandigheden en Arbeidsrelaties). In de bevraging werd er ook aandacht gegeven aan mogelijke aanleidingen voor stress of burn-out, conflicten, geweld , pesterijen of ongewenst grensoverschrijdend gedrag.

Verwerking en terugkoppeling van de resultaten

De afname van de vragenlijst werd afgerond eind september ’22. De antwoorden op de vragen werden op anonieme wijze verwerkt door Liantis. Er hebben in totaal 697 medewerkers de bevraging ingevuld, waarvoor we iedereen die hieraan deelnamen willen bedanken. Dit komt neer op 58% van de medewerkers, wat volgens Liantis voldoende representatief is om een betrouwbaar resultaat weer te geven.

In oktober en november ’22 heeft het studiebureau van Liantis alle data verwerkt. De resultaten hieruit worden in kaart gebracht op organisatieniveau en op afdelingsniveau.

In een volgende fase (januari-februari ’23) willen wij de resultaten die uit de bevraging naar voor zijn gekomen terugkoppelen naar jullie. De resultaten geven ons een idee van wat er op organisatieniveau leeft maar ook wat er meer specifiek binnen de afdelingen speelt.

Vervolg

Enerzijds willen we zicht krijgen op hoe onze medewerkers het werk ervaren maar anderzijds willen we vanuit onze Kaizen filosofie steeds blijven verbeteren. Vanuit de resultaten die uit de bevraging komen willen we de aandachtspunten proberen vertalen naar focuspunten voor de toekomst. Zowel op organisatieniveau willen wij de zaken die naar voor komen in het rapport meenemen in toekomstige maatregelen of beslissingen die genomen worden, maar ook op afdelingsniveau willen we met de zaken die naar voor komen rekening houden.

Meer concrete info rond de terugkoppeling van de resultaten en de verdere stappen volgt nog via jouw leidinggevend team.  Wij willen iedereen alvast bedanken die de tijd heeft genomen om de vragenlijst in te vullen. 

 

Update on the wellbeing survey 

in cooperation with Liantis

Dear colleagues,

Last summer, a well-being survey was conducted within our production environment. We gave all production employees the opportunity to take part in an online questionnaire that questioned how you feel at work. 
 

Why is a survey about job satisfaction important?

Our growing organisation brings along many challenges. For us, committed and motivated employees are the basis for a healthy and pleasant working environment. In order to be able to respond further in the future to the factors that positively influence well-being and job satisfaction at work, we find it important to find out how our employees experience work.

The questionnaire

A validated online tool created by Liantis was used, with multiple-choice questions to go through various issues that can influence how you feel at work.

The survey focused on the various psychosocial risks that can play a role in work, also known as the 5 W's in the organisation (Work organisation, Work content, Working conditions, Working conditions and Working relations). The survey also questioned possible triggers for stress or burnout, conflicts, violence , harassment or unwanted transgressive behaviour.

Processing and feedback of the results 

The filling in of the questionnaire by our employees was completed by the end of September '22. The responses to the questions were processed anonymously by Liantis. A total of 697 employees completed the survey, for which we would like to thank everyone who participated. This represents 58% of all our production employees, which according to Liantis is sufficiently representative to reflect a reliable result.

In October and November '22, Liantis' survey department processed all the data. The results from this will be mapped at organisational and departmental level.

In the next phase (January-February '23), we want to provide feedback to you on the results that came from the survey. The results will give us an idea of what is going well or what can still be improved at organisational level but also what are more specific results within the departments.

Follow-up

On the one hand, we want to gain insight into how our employees experience the work, but on the other hand, we want to keep improving on the basis of our Kaizen philosophy. From the results of the survey, we want to try to translate the points of attention into focus points for the future. At organisational level, we want to take up the issues that are being raised in the report and take them into account in future measures or decisions taken, but we also want to take action for the issues that are coming up at departmental level.

More concrete information on the feedback of the results and further steps will follow via your management team.  In the meantime, we would like to thank everyone who took the time to fill in the questionnaire.

18-11-2022

Overuren

Zoals vorige week reeds gecommuniceerd is er de noodzaak om als fabriek in de komende maanden extra capaciteit te creëren om te kunnen voldoen aan de aanhoudende vraag naar onze verwarmingsproducten.

We willen op 2 manieren extra  capaciteit creëren:

 • Overuren presteren op 6 zaterdagen (met 3 x ploeg 1 in de vroege ploeg en 3 x ploeg 2 in de vroege ploeg)
 • Start nachtploeg op de R6-flow vanaf januari 2023

Ondertussen kunnen we ook concreet de data meegeven waarop er overuren zullen gepresteerd worden:

Er zal gewerkt worden van 05u tem 13.05. Dit geldt voor de medewerkers uit de vroege ploeg. Medewerkers uit de late ploeg kunnen zich vrijwillig opgeven om aan te sluiten om 07u40. De aanvulling vanaf 07u40 zal gebeuren op basis van noodzaak en competentie. Dit wordt beslist door je leidinggevende.

Alle medewerkers uit de productieflows, alsook medewerkers van ondersteunende afdelingen
(met uitzondering van weekendploeg, Spare Parts Center en Testkamers) zullen zich vanaf 21/11 vrijwillig kunnen aanmelden voor overuren.

Voor zaterdag 03/12 en zaterdag 10/12 zal dit kunnen bij je eigen leidinggevende.

De finale confirmatie of deze overuren effectief zullen plaatsvinden zal gebeuren op 25/11 voor zaterdag 03/12 en op 02/12 voor zaterdag 10/12.

De bevraging voor de andere zaterdagen zal op een later tijdstip gebeuren.

We bevestigen nog eens dat er als tegemoetkoming en appreciatie voor de gevraagde flexibiliteit voor overuren en de nachtploeg op R6-flow (voor 1 jaar) éénmalig een exceptionele prestatiebonus zal worden toekgend. Concreet zal er, bovenop de overurentoeslag en per prestatie van een volledige zaterdag (van 05u tem 13u05), extra 110 euro bruto toegekend worden. Voor werknemers met prestaties van 07u40 tem 13u05 zal een extra van 80 euro bruto toegekend worden.

Opmerking: de collega’s die progressief werken of in een WBAO regime werken kunnen voor de duur van de tewerkstelling in dit regime geen overuren presteren. Ook collega’s in een voltijdse onderbreking kunnen zich niet opgeven voor de prestatie van overuren. 

Overtime

Dear colleague,

As communicated last week, there is a need to create additional capacity as a factory in the coming months to meet the ongoing demand for our heating products.

We intend to create additional capacity in 2 ways:

 • Overtime performance on 6 Saturdays (with 3 x shift 1 in the early shift and 3 x shift 2 in the early shift)
 • Start night shift on the R6 flow from January 2023

Meanwhile, we can also give you concrete dates when overtime will be worked:

There will be work from 05.00 to 13.05. This applies to early shift employees. Late shift employees can volunteer to join at 07h40. Replenishment from 07h40 will be on the basis of need and competence. This will be decided by your supervisor.

All employees from production flows, as well as employees from support departments (except weekend shift, Spare Parts Centre and Test Rooms) will be able to volunteer for overtime from 21/11.

For Saturday 03/12 and Saturday 10/12, this will be possible with your own supervisor.

The final confirmation whether these overtime hours will actually take place will be made on 25/11 for Saturday 03/12 and on 02/12 for Saturday 10/12.

The questioning for the other Saturdays will happen at a later date.

We reaffirm that, as compensation and appreciation for the requested flexibility for overtime and the night shift on R6-flow (for 1 year), an exceptional one-off performance bonus will be granted. Specifically, on top of the overtime bonus and per performance of a full Saturday (from 05.00 to 13.05), an extra 110 euro gross will be granted. For employees with performance from 07h40 to 13h05, an extra 80 euro gross will be granted.

Note: colleagues working progressively or in a WBAO regime cannot perform overtime for the duration of employment in this regime. Colleagues in a full-time break cannot apply for overtime performance either.