Skip to main content

ECONOMISCHE WERKLOOSHEID // ECONOMIC UNEMPLOYMENT

Introductie

Eind september hebben we gemeld dat we vanaf 27/10 gebruik maken van economische werkloosheid voor alle arbeiders, behalve de Testkamers.

Op deze site vind je meer uitleg over het systeem van “economische werkloosheid.”

Dit systeem is strikt wettelijk geregeld en de juiste stappen moeten genomen worden zodat je via je vakbond of hulpkas de extra vergoeding van de overheid kan ontvangen.

Vanuit Daikin hebben we dit officieel moeten melden aan de overheid en dienden we de personeelslijsten met naam en rijksregisternummer uit te hangen in de fabriek.

Als de wettelijke stappen niet juist uitgevoerd worden door Daikin of door de medewerker, kan de betaling van de vergoeding geweigerd worden.

Het is dus heel belangrijk dat je deze informatie goed leest.

Nadat we de officiële communicatie gedaan hebben, dienen we jullie een “controlekaart C3.2A” te bezorgen.

Dat gebeurt op vrijdag 20 oktober of maandag 23 oktober. Indien je op deze dagen niet aanwezig bent, zal deze kaart aangetekend opgestuurd worden.

Deze kaart is een heel belangrijk en uniek document om de extra vergoeding voor de dagen economische werkloosheid te kunnen ontvangen. Verlies dit document dus zeker niet. Wij kunnen geen duplicaten bezorgen.

UPDATE: Wanneer krijg ik mijn kaart voor december 2023?

De controlekaarten zullen zoals vorige keer verdeeld worden op de werkvloer. De verdeling zal gebeuren op maandag 20 en dinsdag 21 november.
 

Indien je niet aanwezig bent tijdens de verdeling, zal de controlekaart per aangetekend schrijven verstuurd worden naar je thuisadres op 22 november. Gelieve je postbus in de gaten te houden!

Introduction

At the end of September, we reported that from 27/10 onwards, we will be using economic unemployment for all workers, except the Test Chambers.

On this site you will find more information about the system of "economic unemployment."

This system is strictly regulated by law and the right steps must be taken so that you can receive the extra compensation from the government through your union or Furlough allowance office.

From Daikin we had to officially report this to the government and we had to display the personnel lists with name and national register number in the factory.

If the legal steps are not carried out correctly by Daikin or by the employee, the payment of the compensation may be refused.

It is therefore very important that you read this information carefully.

After we have done the official communication, we must provide you with a "control card C3.2A"

This will take place on Friday 20 October or Monday 23 October. If you are not present on these days, this card will be sent by registered mail.

This card is a very important and unique document to be able to receive the extra compensation for the days of economic unemployment. So don't lose this document. We cannot provide duplicates

UPDATE: When do I get my control card for December 2023?

Like last time, the control cards will be distributed on the workfloor. The distribution will take place on Monday, November 20 and Tuesday, November 21.
 

If you are not present during the distribution, the control card will be sent by certified mail to your home address on November 22. Please keep an eye on your mailbox!

Belangrijke mededeling

Hoe zit het met je voorschot tijdens economische werkloosheid?

De dagen economische werkloosheid hebben mogelijks een impact op je voorschot. Van zodra je 3 onbetaalde werkdagen (onbetaald = geen gewaarborgd loon door Daikin) hebt in de eerste helft van de maand (te rekenen tot de dag van betaling van het voorschot), wordt je voorschot verminderd.
 

Voor november zijn er 3 economische werkloosheidsdagen in de eerste helft (2, 3 en 10 november). Hierdoor zal je voorschot dus minder bedragen dan in een standaard maand.

Important notice 

What about your deposit during economic unemployment?

The days of economic unemployment may have an impact on your deposit. As soon as you have 3 unpaid working days (unpaid = no guaranteed salary by Daikin) in the first half of the month (counting up to the day of payment of the deposit), your deposit is reduced.

For November, there are 3 economic unemployment days in the first half (November 2, 3 and 10). Therefore, as a result, your deposit will be less than in a standard month.