Skip to main content

Mobiliteit / Mobility

Fietsregistratie / Bicycle registration

Hoe kan je je registreren als fietser voor een fietsvergoeding ?

Carpool

Hoe schrijf je je in als carpoolpartner ? 

Parkings / Parking lots

Waar mag je parkeren met de wagen ?
Where can you park by car?

Fietsregistratie//bicycle registration

Fietsvergoeding

Ook Daikin Europe NV wil alle medewerkers van Oostende, Gent Office en Brussels Office stimuleren om ook met de fiets naar het werk te komen en zorgt alvast voor een fietsvergoeding. Dit is sportiever en een ecologischer alternatief dan de wagen, maar zorgt bovendien voor minder fileleed en werkt ontspannend.


Een fietsvergoeding is een kilometervergoeding die de werkgever geeft aan zijn personeelsleden die hun woon-werkverplaatsingen geheel of gedeeltelijk met de fiets doen.

Deze fietsvergoeding is bovendien vrij van belastingen en sociale zekerheid!

Fietsregistratie

Om binnen Daikin Europe NV een fietsvergoeding te kunnen krijgen, dient u 2 zaken te doen:

1.     Zich registreren als (regelmatig) fietser
Via onderstaande link kan u zich registreren en aangeven dat u de nota heeft gelezen en akkoord gaat met de afspraken.

 

KLIK HIER!

2.     Elke dag dat u met de fiets komt: badgen in de fietsenstalling

 

Reminder: wanneer u zich niet registreert als (regelmatig) fietser, kan u ook geen fietsvergoeding ontvangen.

Hieronder vindt u de nota met betrekking tot de fietsvergoeding terug. Gelieve deze aandachtig te lezen.

Bicycle allowance

Daikin Europe NV also wants to encourage all employees of Ostend, Gent Office and Brussels Office to also come to work by bicycle and is already providing a bicycle allowance. This is sportier and a more ecological alternative than the car, but also reduces traffic congestion and has a relaxing effect.


A bicycle allowance is a kilometer allowance that the employer gives to its staff members who make all or part of their home-work journeys by bicycle.

This bicycle allowance is also free of taxes and social security!

Bicycle registration

In order to receive a bicycle allowance within Daikin Europe NV, you need to do 2 things:


1. Register as a (regular) cyclist
You can register via the link below and indicate that you have read the terms & conditions and agree to the agreements.


CLICK HERE!

2. Every day you come by bike: badge in the bicycle shed

Reminder: if you do not register as a (regular) cyclist, you will not receive a bicycle allowance.


Below you will find the terms & conditions relating to the bicycle allowance. Please read this carefully.

Carpool

CARPOOLEN

Welkom bij de Carpool community!

Een carpooler wacht zeker ergens op je. Bied zelf een rit aan om te weten te komen wie en waar.

Schrijf je in via volgende link om een carpoolpartner te vinden: registreer hier

CARPOOLING

Welcome to the carpool community!

A carpooler is definitely waiting for you somewhere. Offer a ride yourself to find out who and where.

Register via the following link to find a carpool partner: register here 

Parkings / Parking lots

Waar mag je parkeren met de wagen?

 • Ben je een nieuwe arbeider op interimcontract, dan zal je parking in het begin Parking P zijn. Als interimarbeider behoor je tot een groep die buiten de huidige anciënniteitsdatum valt; deze datum bepaalt of je op Parking P of een andere parking mag parkeren. Hiervoor krijg je bij opstart een rode parkeerkaart toegekend; leg deze altijd zichtbaar achter de voorruit. De kaart is nodig voor parkingcontroles; het ontbreken van een kaart wordt gezien als een inbreuk.
j

De bewaking controleert dagelijks en schrijft aanmaningen naar groupleaders van werknemers die in overtreding zijn. Herhaaldelijke aanmaningen kunnen resulteren in een gesprek met HR.

Werk je al wat langer bij Daikin, dan is het mogelijk dat je een dichtere parking krijgt wanneer het haalbaar is de anciënniteitsdatum op te schuiven.

Op dit moment is de anciënniteitsdatum 13 april 2022. Dit betekent dat iedereen die later in dienst is getreden dan deze datum, op Parking P parkeert.

Ook als je een tijdelijk Daikin-contract krijgt blijft de regel gelden.

 • Heb je een vast contract of voldoet je anciënniteit, dan parkeer je telkens op basis van vaste regels. Het is de bewaking die mededeelt waar je dient te parkeren; dit gebeurt via je groupleader.

De regels zijn als volgt: 

h

Aandachtspunten

 • Buitenrijden: Parkeer je op Parking P (rood), Parking J (oranje) of Parking R (groen) dan mag je bij het einde van de vroege ploeg én de late ploeg (maar niet de dagploeg), het terrein verlaten via Gate B.
  Binnenrijden kan enkel via Gate A.
 • Meerdere auto’s: Heb je meerdere voertuigen, dan moeten hiervoor meerdere parkeerkaarten worden aangevraagd. Een parkeerkaart wordt verstrekt op nummerplaat.
 • Carpoolen: carpoolen heeft géén invloed op de parking die aan jou werd toegewezen. Heb je bijvoorbeeld een rode parkeerkaart, maar je passagier heeft een gele parkeerkaart, dan mag je enkel op de rode parking staan.
  Rijdt je carpoolpartner, die een gele parkeerkaart heeft, met zijn/ haar wagen dan moet er wél op de gele parking geparkeerd worden.
 • Omwonenden: Hoewel het publiek domein is, willen we met aandrang vragen om niet op de openbare weg te parkeren met de wagen. Als bedrijf, streeft Daikin goede banden na met mens en omgeving. Dit houdt ook in dat we denken aan het comfort van de omwonenden. Laat de openbare parkeerplaatsen daarom aan de omwonenden en parkeer binnen het bedrijfsterrein op de parking die aan jou werd toegekend.

We waarderen het ten zeerste wanneer je als Daikin-collega deze waarden uitdraagt! 😊

Where can you park by car?

 • Are you a new worker on interim basis, then your assigned first parking will always be Parking P. As interim worker you belong to a group that exceeds the current seniority date; this date determines whether or not you must park on Parking P or another parking lot. For this you will receive a red parking card on your first day; always put it visibly behind the windshield. The card is necessary for parking inspections; failing to present a card will be seen as a breach of the rules.
j

The guards inspect daily and write admonitions to the groupleaders of employees who do not comply. Recurring admonitions can result in a visit to HR.

If you’re working a bit longer at Daikin already, then it could be possible to get a closer parking lot whenever we deem it feasible to push the seniority date forward.

At this moment the seniority date is April 13th 2022. This means that everyone who started later than this date, parks on Parking P.

If you have a temporary Daikin contract, the rule also remains in place.

 • Have you got a fixed contract or your seniority suffices, then you park according to fixed rules. The guard house informs you where to park; this happens through your groupleader.

The rules are as follows:

h

Points of interest

 • Driving out: If you park on Parking P (red), Parking J (orange) or Parking R (green), then you may leave through Gate B at the end of the early shift ànd the late shift (but not the dayshift).

Driving in is only allowed through Gate A.

 • Multiple vehicles: Have you got multiple vehicles in use, then you should request multiple parking cards. Each parking card is linked to one number plate.
 • Carpooling: Carpooling has no influence on your assigned parking lot. For instance, if you have got a red parking card but your passenger has a yellow parking card, then you can only park on the red parking.
  However, if your carpool partner with a yellow parking card is driving his/ her car, then he/ she must park on the yellow parking.
 • Residents: Though it’s public domain, we still wish to urge you not to park on the public road with your vehicle. As a company, Daikin strives to maintain a good relationship with people and the environment. This also entails keeping the comfort of residents in mind. Therefore please leave the public road to the residents and park within the company’s premises on your assigned parking lot.

We surely appreciate it when you live by these values as a Daikin-colleague! 😊