FDA125A5VEB / RZQSG125L8Y1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 12.0
  Nom. Btu/h 40,900
  Nom. kcal/h 10,318
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 13.5
  Nom. Btu/h 46,100
  Nom. kcal/h 11,608
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 3.88
  Ngrohje Nom. kW 3.85
Efikasiteti nominal EER   3.09
  COP   3.51
  Konsumi vjetor i energjisë kWh 1,942
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   B
    Ngrohje   B
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A
  Kapaciteti Pdesign kW 12.00
  SEER   5.20
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 808
  Kushti A (35°C - 27/19) Pdc kW 12.00
    EERd   3.09
    Hyrja e fuqisë kW 3.88
  Kushti B (30°C - 27/19) Pdc kW 8.84
    EERd   3.43
    Hyrja e fuqisë kW 2.58
  Kushti C (25°C - 27/19) Pdc kW 5.69
    EERd   6.56
    Hyrja e fuqisë kW 0.87
  Kushti D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.04
    EERd   8.53
    Hyrja e fuqisë kW 0.47
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A
  Kapaciteti Pdesign kW 7.60
  SCOP/A   3.90
  SCOPnet/A   3.91
  Pdh Heating capacity at -10° kW 7
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 2,729
  Ngrohja rezervë e kërkuar në kushtet e projektimit kW 0.580
  TOL Tol (limiti i temperaturës së funksionimit) °C -15
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 7.51
    COPd (COP i deklaruar)   2.22
    Hyrja e fuqisë kW 3.38
  TBivalent Tbiv (temperatura bivalente) °C -7
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 6.72
    COPd (COP i deklaruar)   2.87
    Hyrja e fuqisë kW 2.34
  Kushti A (-7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 6.72
    COPd (COP i deklaruar)   2.87
    Hyrja e fuqisë kW 2.34
  Kushti B (2°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 4.85
    COPd (COP i deklaruar)   3.87
    Hyrja e fuqisë kW 1.25
  Kushti C (7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 3.02
    COPd (COP i deklaruar)   5.10
    Hyrja e fuqisë kW 0.59
  Kushti D (12°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 3.42
    COPd (COP i deklaruar)   5.98
    Hyrja e fuqisë kW 0.57
Konsumi i energjisë në regjime të tjera veç atij aktiv Crankcase heater mode Cooling PCK kW 0.000
    Heating PCK kW 0.000
  Regjimi fikur Ftohje POFF kW 0.007
    Ngrohje POFF kW 0.007
  Regjimi i gatishmërisë Ftohje PSB kW 0.007
    Ngrohje PSB kW 0.007
  Modaliteti fikur Ftohje PTO kW 0.007
    Ngrohje PTO kW 0.007
Ftohje Cdc (Ftohje me shpërbërje)   0.25
Ngrohje Cdh (Ngrohje me shpërbërje)   0.25
Përfshihet funksioni i ftohjes po
Përfshihet funksioni i nxehjes po
Përfshihet klima mesatare po
Përfshihet stina e ftohtë jo
Përfshihet stina e ngrohtë jo
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 70
  Niveli i fuqisë së zhurmës brenda Ftohje Nom. dBA 66
Shënime (1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  (3) - Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit
  (4) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike