Specifications Table for FBQ-D / RZQG-LY1L

FBQ71D2VEB / RZQG71L8Y1L FBQ100D2VEB / RZQG100L8Y1L FBQ125D2VEB / RZQG125L8Y1L FBQ140D2VEB / RZQG140L7Y1L
Indoor unit FBQ71D2VEB FBQ100D2VEB FBQ125D2VEB FBQ140D2VEB
Outdoor unit RZQG71L8Y1L RZQG100L8Y1L RZQG125L8Y1L RZQG140L7Y1L
Kapaciteti ftohës Nom. kW 6.8 (1) 9.5 (1) 12.0 (1) 13.4 (1)
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 7.50 (2) 10.70 (2) 13.50 (2) 15.50 (2)
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 1.89 (1) 2.49 (1) 3.63 (1) 4.00 (1)
  Ngrohje Nom. kW 1.87 (2) 3.00 (2) 3.46 (2) 4.31 (2)
Efikasiteti nominal EER   3.60 3.81 3.31 3.35
  COP   4.01 3.57 3.90 3.60
Shënime Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB
  Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB