Specifications Table for FBQ-D / RZQG-LV1L

FBQ71D2VEB / RZQG71L9V1L
Cooling capacity Nom. kW 6.80 (1)
  Max. kW 8.00 (1)
Heating capacity Nom. kW 7.50 (2)
  Max. kW 9.00 (2)
Nominal efficiency EER   3.60 (1)
  COP   4.01 (2)
Notes Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB
  Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB
  Conversion factor: 1kW = 3412,14163 btu/hr