Ik ben in overmacht of laat mij vaccineren

Ik ben in overmacht of laat mij vaccineren

Interne procedure bij Covid-19 vaccinatie

 

 

In de komende weken zal u opgeroepen worden om de boostervaccinatie te ontvangen. Hiervoor zal u een week op voorhand een oproepingsbrief ontvangen van de overheid. Dit geldt voor alle personen die in België gedomicilieerd zijn of alle personen die over een geldige arbeidskaart beschikken ( BIS-document).

Daikin geeft aan iedere werknemer de nodige tijd om zich op het afgesproken tijdstip te laten vaccineren wanneer uw vaccinatie valt binnen uw werktijd. Concreet betekent dit dat u via betaald klein verlet maximaal 2u vóór en 2u na de vaccinatie de tijd krijgt om zich naar het vaccinatiecentrum te begeven en terug op het werk aanwezig te zijn. Indien u die betreffende dag niet geacht wordt te werken, dan zal de eerste schorsing primeren.

Wij vragen u uitdrukkelijk uiterlijk één week vóór uw vaccinatie in een daartoe voorziene formstack de datum en uur van uw vaccinaties door te geven: https://daikin.formstack.com/forms/vaccination.
Daikin gaat ervan uit dat wanneer u de betreffende gegevens doorstuurt, u zich ook effectief laat vaccineren.

Indien uw vaccinaties plaatsvinden buiten de werkuren dan hoeft u NIETS in te vullen

 

Het doel van het opladen van de datum en tijdstip is uw werkgever de mogelijkheid te geven de personeelsplanning in goede banen te leiden en uw afwezigheid op te volgen.

Indien uw vaccinatie langer dan 4u in beslag zou nemen wegens onvoorziene wachtrijen, dan vragen wij u een attest hiervan te vragen in het vaccinatiecentrum met vermelding van het exacte uur van vaccinatie en dit te willen bezorgen aan employee services (ES@daikineurope.com) met vermelding” Covid vaccinatie”.

Wij vragen u uw vaccinatie uitnodiging te komen tonen als bewijs van uw klein verlet. De formstack zal vermelden op welk tijdstip en waar dit kan. Bij vragen of bemerkingen kan u een mail sturen naar ES@daikineurope.com met vermelding “ Covid vaccinatie”.

Voor de verplaatsing van en naar het vaccinatiecentrum wordt geen vergoeding voorzien.

Uiteraard kadert deze procedure binnen de geldende GDPR-regelgeving en zal er via de formstack een automatisch bericht verstuurd worden waarbij u zich akkoord verklaard met deze procedure.

 

Hieronder proberen we zo duidelijk mogelijk weer te geven wat de gevolgen zijn van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht

 

Update 19/11/2020

Wijziging overmachtsregeling vanaf 6 november 2020.
 

Gelieve je quarantaine attest door te sturen naar Employee Services (ES@daikineurope.com) en hierbij telkens de reden van de quarantaine te melden, dit zijnde quarantaine vanwege overmacht, reizen of door Hoog Risico Contact.

 

De federale regering heeft op 6 november 2020 beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers van 01.10.2020 tot en met 31.03.2021.

De redenen om beroep te kunnen doen op tijdelijke werkloosheid-overmacht zijn: 

 • Werknemers die niet ziek zijn, maar die thuis moeten blijven wegens een quarantaine;
 • Werknemers die niet kunnen werken omwille van de opvang van een kind omdat de crèche, de school of het opvangcentrum voor gehandicapten gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken en die aan hun werkgever een attest van sluiting corona bezorgen dat de instelling heeft ingevuld.
 • Werknemers die niet kunnen werken omwille dat hun inwonend, minderjarig kind afstandsonderwijs dient te volgen en die aan hun werkgever een attest van sluiting corona bezorgen dat de instelling heeft ingevuld.
 • Werknemers die niet kunnen werken omwille van de opvang van een kind omdat het kind in quarantaine is.  

Om een vorm van overmacht omwille van opvang van een minderjarig, inwonend kind aan te vragen, dient het volgende online formulier ingevuld te worden. Gelieve dit steeds zo snel als mogelijk te doen, zodat we hier ook voor de manpowerplanning rekening mee kunnen houden.

Daarbovenop dient het quarantaine-attest of attest van (gedeeltelijke) sluiting van de crèche, school of opvangcentrum doorgemaild te worden naar Employee Services (ES@daikineurope.com).

Voor de aanvraag van je uitkering kan het vereenvoudigde formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA gebruikt worden. Dat formulier is beschikbaar op de websites van de uitbetalingsinstellingen, waar je bijkomende inlichtingen vindt over hoe je dat formulier aan jouw uitbetalingsinstelling moet bezorgen (vakbond of HVW) 

De werknemer moet niet in het bezit zijn van een controlekaart C3.2A. Deze worden dus niet meer afgeleverd. Indien je voor oktober je C3.2A reeds ingediend hebt, is dat ook geen probleem. 

De extra dagvergoeding van de RVA van 5,63 euro die vanaf 1 september weggevallen was, is opnieuw van toepassing.  

Omwille van deze wijziging dienen we een aanpassing te doen van alle overmachtslooncodes sinds 1 september. Het kan dus zijn dat je daarom eind november een correctieloonbrief ontvangt voor alle overmachtsdagen sinds 1 september 2020.  

Heb je vragen, dan kun je terecht bij Employee Services (POG) tijdens de spreekuren van maandag tot donderdag van 11u30 tot 13u30.

(bovenstaande informatie is steeds onderhevig aan verdere wijzigingen van de overheid)

Update 09/09/2020

Wijziging overmachtsregeling vanaf 1 september 2020

De soepele Corona-overmachtsregeling neemt een einde op 31 augustus vanuit de overheid. Vanaf 1 september kan enkel nog overmacht toegepast worden voor de medewerkers waarvoor geen thuiswerk mogelijk is, namelijk arbeiders en groupleaders. Een tweede voorwaarde is dat er een quarantaine-attest voorzien wordt van de huisarts. Een quarantaine-attest kan voorgeschreven worden in volgende gevallen: u bent in nauw contact geweest met een covid-besmette persoon, u behoort tot een risicogroep (in overleg met onze medische dienst) of u hebt gereisd naar een oranje of rode zone. Let wel, indien uw bestemming bij vertrek reeds rood was, wordt er geen overmachtsuitbetaling voorzien.

Het quarantaine-attest moet zo snel mogelijk doorgestuurd worden (via mail of post) naar Employee Services (employeeservices@daikineurope.com).

De betaling van de RVA voor overmacht is vanaf 1 september gewijzigd. De extra dagvergoeding van 5,63 euro die voorzien was sinds de Corona-maatregelen valt weg.

Ook de volledige elektronische flow van de aangiftes vervalt. Er zal dus een ‘C3.2A – tijdelijke werkloosheid’ opgestuurd worden naar uw thuisadres. Dit dient u correct in te vullen, volgens de instructies op het blad en op het einde van de maand te overhandigen aan uw uitbetalingsinstelling (vakbond of HVW). Indien het niet correct ingevuld is, zal er geen betaling volgen.

Hoe de C3.2A – tijdelijke werkloosheid  (overmacht) invullen?

Enkel ROOSTER 1 moet ingevuld worden vanaf de 1ste dag van de maand waarin de tijdelijke werkloosheid valt tot het einde van de maand è dus telkens de volledige maand invullen.

Per dag moet je in het rooster aanduiden : gewerkt, ziek, betaalde feestdag, tijdelijk werkloos, ….

Neem je loonstrookje van de desbetreffende maand bij de hand.  Op de achterzijde van je loonstrookje staat de invulling van alle dagen duidelijk omschreven, vb  gewerkt, ziek, … alsook tijdelijk werkloosheid omwille van overmacht.  Deze worden omschreven als ‘werkloosheid overmacht’ (looncode: 9735)

 

Wijziging overmachtsregeling vanaf 1 sep.JPG

Indien u zich vergist bij het invullen, breng dan geen correcties aan maar geef  daarover uitleg in een bijhorende brief en meld je zo snel mogelijk aan bij de RVA of bij uw uitbetalingsinstelling.

Pas na de laatste werkdag van de desbetreffende maand moet je het ingevulde en ondertekende formulier indienen bij de uitbetalingsinstelling (Hulpkas voor werklozen (HVW)) of bij je vakbond.  Het deel van de werkgever wordt elektronisch doorgestuurd.

ROOSTER 2 wordt enkel ingevuld wanneer:

U arbeid als loontrekkende verricht bij een andere werkgever op een dag waarop je  gewoonlijk niet werkt bij uw gewone werkgever

Wat te doen bij verlies van de C3.2A?

Dit zijn unieke genummerde documenten.  Er kan in geen enkel geval een duplicaat van het formulier C3.2 – werknemer door het bedrijf afgeleverd worden.

Indien het document toch verloren geraakt, gelieve dit zo snel mogelijk te melden bij Employee Services.  Het bewijs dat het formulier C3.2 werknemer werd aangevraagd, wordt opgevraagd bij SD Worx en doorgestuurd naar de werknemer.  Met dit document moet de werknemer zich aanmelden bij zijn uitbetalingsinstelling (vakbond / HVW). 

Heb je vragen, dan kun je terecht bij Employee Services (POG) tijdens de spreekuren van maandag tot donderdag van 11u30 tot 13u30.

 

Hoe word ik betaald voor de dagen tijdelijke werkeloosheid?

 • Via je uitbetalingsinstelling ontvang je een RVA-werkloosheidsuitkering voor de dagen waarop je effectief werkloos werd gesteld:
  Deze uitkering wordt  in het kader van “Overmacht – Corona” uitzonderlijk berekend op 70% van je laatste bruto maandloon met een bovengrens van  2.754,76 euro.
  Hierdoor komt je maximum bruto dag-uitkering neer op 74,17 € bruto/dag (in 6-dagenweek – max. 26 daguitkeringen per maand). Hierop is géén sociale zekerheidsbijdrage verschuldigd, maar wel een verlaagde  BV-inhouding van 26,75%
 • Via het sectoraal Fonds voor Bestaanszekerheid ontvang je een extra dagvergoeding, ook in de 6 dagen-week. Dit is 12,07 € bruto/dag boven op de RVA-uitkering. Ook hierop wordt ook de verlaagde BV inhouding van 26,75% ingehouden.
 • Daarnaast betaalt Daikin boven de RVA-uitkering én de aanvullende vergoeding van het Fonds voor Bestaanszekerheid ook nog een extra toeslag van 10 € bruto/dag effectieve werkloosheid. Ook op dit bedrag moet er 26,75% BV afgehouden worden. 
 • Met de finale aanslag in de personen-belasting en afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, zal je mogelijks nog een extra deel aan belastingen moeten betalen, vermits er op alle bovenstaande vergoedingen aan de bron slechts een verlaagde BV (26,75%) van toepassing is.


                    VOORBEELD:  Werknemer met een begrensd brutoloon van  2.754,76 €

                    RVA-daguitkering à 70%: max. 74,17 € bruto/ dag verminderd met 26,75% BV =>  netto 54,33 €/ dag

                    FBZ dagvergoeding: 12,07 € verminderd met 26,75% BV => netto 8,84€/dag

                    Daikin dagvergoeding: 10 € verminderd met 26,75%BV => netto 7,33 euro/dag

                    Totaal Max. dagvergoeding: 54,33 € + 8,84€+7,33€ =  70,50 € netto/ dag

                    Afhankelijk van de individuele gezinssituatie kan hierop nog extra personenbelasting verschuldigd zijn.

Wat met verlof en ziekte tijdens Overmacht - Corona?

Volgende wijziging werd door de regering opgelegd inzake tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht-CORONA in combinatie met verlof en ziekte.

In tegenstelling tot wat eerder werd gecommuniceerd is het principe van ‘eerste schorsing primeert’ niet meer volledig van toepassing.

Vanaf 23/03/2020 gelden dus volgende toepassingen binnen Daikin

VERLOF EN TIIJDELIJKE WERKLOOSHEID ‘OVERMACHT-CORONA'

Alle bevestigde verlof (ADV, JV, ANC, CAO,…) tijdens een periode tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht-Corona blijft staan. Voor deze dagen zal er geen werkloosheidsuitkering worden toegekend.

Dit geldt enkel voor volle dagen verlof. De enige uitzondering betreft educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof.

Vanaf het moment dat er officieel gecommuniceerd wordt dat er een periode van tijdelijke werkloosheid overmacht-Corona zal worden ingevoerd, kunnen wij geen verlof-annulaties voor die periode meer aanvaarden.

ZIEKTE EN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID ‘OVERMACHT-CORONA’

De werkgever zal geen gewaarborgd loon ziekte uitbetalen tijdens een periode tijdelijke werkloosheid omwille overmacht-Corona

1. Ik ben al ziek wanneer tijdelijke werkloosheid wordt ingevoerd

· Indien ik minder dan 30 dagen ziek ben: ik ontvang een uitkering van mijn mutualiteit voor de ziekteperiode die samenvalt met werkloosheid door overmacht

· Indien ik meer dan 30 dagen ziek ben: ik blijf verder op mutualiteit staan

· Pas na het verstrijken van de ziekteperiode kan ik een werkloosheidsuitkering krijgen voor de dagen waarop ik in tijdelijke werkloosheid ben geplaatst.

2. Ik word ziek tijdens een periode tijdelijke werkloosheid

Ik ontvang een uitkering van mijn mutualiteit voor de ziekteperiode die samenvalt met werkloosheid door overmacht. Enkel voor de dagen vóór en na de ziekteperiode kan ik een werkloosheidsuitkering ontvangen.

3. Ik werk progressief of in een stelsel van WBAO

Ik krijg voor de uren of dagen waarvoor ik normaal op mutualiteit sta mijn normale mutualiteitsuitkering. Voor de uren of dagen waar ik normaal moet werken zal ik een werkloosheidsuitkering ontvangen.

4. Ik ben door de arbeidsgeneesheer of door mijn eigen arts verboden te werken zonder dat ik ziek ben. Ik ben dus preventief voor een periode thuis gezet in het kader van een Corona-besmettingsrisico.

Ik ontvang een werkloosheidsuitkering voor de dagen in die periode waarop ik normaal voorzien was om te werken.

LET OP: zorg steeds voor een correcte ziektemelding én attestering want enkel zo kan een correcte registratie en aangifte gebeuren.

BELANGRIJK: Bezorg steeds je vertrouwelijk document aan je mutualiteit. Enkel op die manier kunnen ze een uitbetaling doen tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid overmacht-Corona.

Andere bepalingen op bedrijfsvlak overeengekomen in het kader van deze tijdelijke werkloosheid  ‘OVERMACHT-COVID 19:

 • Deze dagen tijdelijke werkloosheid zullen uitzonderlijk gelijkgesteld worden voor de opbouw van de eindejaarspremie met referteperiode 01/12/2019 – 30/11/2020.
 • Deze dagen tijdelijke werkloosheid worden automatisch gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen voor het bepalen van het aantal  ecocheques waarop de werknemer aanspraak kan maken voor de lopende referteperiode.
 • Deze dagen tijdelijke werkloosheid kunnen  daarentegen géén aanspraken op maaltijdcheques genereren.
 • Voor de duur van de tijdelijke werkloosheid binnen COVID-19 zullen dergelijke effectieve werkloosheidsdagen géén aanleiding geven tot vermindering van  ADV- of CAO- verlofrechten.

Veelgestelde vragen met betrekking tot tijdelijke werkloosheid

Mag ik op reis?

Je moet tijdens de periode van werkloosheid beschikbaar blijven voor de werkgever. Je kan dus niet in het buitenland verblijven. Tenzij je verlof neemt.

Krijg ik maaltijdcheques en transportvergoeding tijdens de werkloosheid?

NEEN

Kan ik werkloosheidsvergoeding krijgen op inactiviteitsdagen?

NEEN, werkloosheidsvergoeding (alsook de aanvullende vergoedingen FBZ) kan enkel betaald worden voor normale werkdagen. Dus niet op dagen tijdskrediet, medische bijstand, deeltijds op jaarbasis, ouderschapsverlof, …

 

Ik heb een zelfstandig bijberoep. Kan ik werkloosheidsuitkering krijgen?

Ja, maar enkel als je aan alle 4 de volgende voorwaarden voldoet:

1. Je doet het bijberoep al langer dan 3 maand.

2. Je moet het bijberoep aangeven op een speciaal aanvraagdocument C1 en dat dien je in bij je uitbetalingsinstelling. Je moet bijkomend ook een formulier C1 A invullen.

3. Je mag het bijberoep niet uitoefenen tussen 7h en 18h op dagen waarop je normaal bij Daikin aan het werk bent.

4. Het bijberoep kan geen activiteit zijn van één van de volgende categorieën: een bijberoep dat enkel na 18h kan worden uitgeoefend (vb. nachtwaker), activiteiten die verboden zijn volgens de wet op bouwwerken, activiteiten in de horeca, vermaak, leurder, reiziger, verzekeringsagent of makelaar.

We hopen dat we reeds op heel wat vragen een antwoord hebben kunnen bieden. Voor verdere concrete vragen rond de administratie en uitbetaling of andere specifieke zaken kun je ook altijd terecht bij jouw uitbetalingsinstelling.

Corona Support Center

Dagelijks bereikbaar van 09h tot 12h
059 / 55 88 44 of e
mployeeservices@daikineurope.com