Skip to main content

Hieronder proberen we zo duidelijk mogelijk weer te geven wat de gevolgen zijn van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht

Gelieve je quarantaine attest door te sturen naar Employee Services ES@daikineurope.com) en hierbij telkens de reden van de quarantaine te melden, dit zijnde quarantaine vanwege overmacht, reizen of door Hoog Risico Contact.


De federale regering heeft op 6 november 2020 beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers van 01.10.2020 tot en met 31.03.2021.

De redenen om beroep te kunnen doen op tijdelijke werkloosheid-overmacht zijn: 

 • Werknemers die niet ziek zijn, maar die thuis moeten blijven wegens een quarantaine;
 • Werknemers die niet kunnen werken omwille van de opvang van een kind omdat de crèche, de school of het opvangcentrum voor gehandicapten gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken en die aan hun werkgever een attest van sluiting corona bezorgen dat de instelling heeft ingevuld.
 • Werknemers die niet kunnen werken omwille dat hun inwonend, minderjarig kind afstandsonderwijs dient te volgen en die aan hun werkgever een attest van sluiting corona bezorgen dat de instelling heeft ingevuld.
 • Werknemers die niet kunnen werken omwille van de opvang van een kind omdat het kind in quarantaine is.  

Om een vorm van overmacht omwille van opvang van een minderjarig, inwonend kind aan te vragen, dient het volgende online formulier ingevuld te worden. Gelieve dit steeds zo snel als mogelijk te doen, zodat we hier ook voor de manpowerplanning rekening mee kunnen houden.

Daarbovenop dient het quarantaine-attest of attest van gedeeltelijke sluiting van de crèche, school of opvangcentrum doorgemaild te worden naar Employee Services ES@daikineurope.com).

Voor de aanvraag van je uitkering kan het vereenvoudigde formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA gebruikt worden. Dat formulier is beschikbaar op de websites van de uitbetalingsinstellingen, waar je bijkomende inlichtingen vindt over hoe je dat formulier aan jouw uitbetalingsinstelling moet bezorgen (vakbond of HVW) 

De werknemer moet niet in het bezit zijn van een controlekaart C3.2A. Deze worden dus niet meer afgeleverd. Indien je voor oktober je C3.2A reeds ingediend hebt, is dat ook geen probleem. 

De extra dagvergoeding van de RVA van 5,63 euro die vanaf 1 september weggevallen was, is opnieuw van toepassing.  

Omwille van deze wijziging dienen we een aanpassing te doen van alle overmachtslooncodes sinds 1 september. Het kan dus zijn dat je daarom eind november een correctieloonbrief ontvangt voor alle overmachtsdagen sinds 1 september 2020.  

Heb je vragen, dan kun je terecht bij Employee Services (POG) tijdens de spreekuren van maandag tot donderdag van 11u30 tot 13u30.

(bovenstaande informatie is steeds onderhevig aan verdere wijzigingen van de overheid)

De soepele Corona-overmachtsregeling neemt een einde op 31 augustus vanuit de overheid. Vanaf 1 september kan enkel nog overmacht toegepast worden voor de medewerkers waarvoor geen thuiswerk mogelijk is, namelijk arbeiders en groupleaders. Een tweede voorwaarde is dat er een quarantaine-attest voorzien wordt van de huisarts. Een quarantaine-attest kan voorgeschreven worden in volgende gevallen: u bent in nauw contact geweest met een covid-besmette persoon, u behoort tot een risicogroep in overleg met onze medische dienst of u hebt gereisd naar een oranje of rode zone. Let wel, indien uw bestemming bij vertrek reeds rood was, wordt er geen overmachtsuitbetaling voorzien.Het quarantaine-attest moet zo snel mogelijk doorgestuurd worden via mail of post naar Employee Services employeeservices@daikineurope.com).

De betaling van de RVA voor overmacht is vanaf 1 september gewijzigd. De extra dagvergoeding van 5,63 euro die voorzien was sinds de Corona-maatregelen valt weg.

Ook de volledige elektronische flow van de aangiftes vervalt. Er zal dus een ‘C3.2A – tijdelijke werkloosheid’ opgestuurd worden naar uw thuisadres. Dit dient u correct in te vullen, volgens de instructies op het blad en op het einde van de maand te overhandigen aan uw uitbetalingsinstelling (vakbond of HVW). Indien het niet correct ingevuld is, zal er geen betaling volgen.

Hoe de C3.2A – tijdelijke werkloosheid  (overmacht) invullen?

Enkel ROOSTER 1 moet ingevuld worden vanaf de 1ste dag van de maand waarin de tijdelijke werkloosheid valt tot het einde van de maand è dus telkens de volledige maand invullen.

Per dag moet je in het rooster aanduiden : gewerkt, ziek, betaalde feestdag, tijdelijk werkloos, ….

Neem je loonstrookje van de desbetreffende maand bij de hand.  Op de achterzijde van je loonstrookje staat de invulling van alle dagen duidelijk omschreven, vb  gewerkt, ziek, … alsook tijdelijk werkloosheid omwille van overmacht.  Deze worden omschreven als ‘werkloosheid overmacht’ (looncode: 9735)

 

Indien u zich vergist bij het invullen, breng dan geen correcties aan maar geef  daarover uitleg in een bijhorende brief en meld je zo snel mogelijk aan bij de RVA of bij uw uitbetalingsinstelling.

Pas na de laatste werkdag van de desbetreffende maand moet je het ingevulde en ondertekende formulier indienen bij de uitbetalingsinstelling (Hulpkas voor werklozen (HVW)) of bij je vakbond.  Het deel van de werkgever wordt elektronisch doorgestuurd.

ROOSTER 2 wordt enkel ingevuld wanneer:

U arbeid als loontrekkende verricht bij een andere werkgever op een dag waarop je  gewoonlijk niet werkt bij uw gewone werkgever

Wat te doen bij verlies van de C3.2A?

Dit zijn unieke genummerde documenten.  Er kan in geen enkel geval een duplicaat van het formulier C3.2 – werknemer door het bedrijf afgeleverd worden.

Indien het document toch verloren geraakt, gelieve dit zo snel mogelijk te melden bij Employee Services.  Het bewijs dat het formulier C3.2 werknemer werd aangevraagd, wordt opgevraagd bij SD Worx en doorgestuurd naar de werknemer.  Met dit document moet de werknemer zich aanmelden bij zijn uitbetalingsinstelling (vakbond / HVW). 

Heb je vragen, dan kun je terecht bij Employee Services (POG) tijdens de spreekuren van maandag tot donderdag van 11u30 tot 13u30.

 

 • Via je uitbetalingsinstelling ontvang je een RVA-werkloosheidsuitkering voor de dagen waarop je effectief werkloos werd gesteld:
  Deze uitkering wordt  in het kader van “Overmacht – Corona” uitzonderlijk berekend op 70% van je laatste bruto maandloon met een bovengrens van  2.754,76 euro.
  Hierdoor komt je maximum bruto dag-uitkering neer op 74,17 € bruto/dag (in 6-dagenweek – max. 26 daguitkeringen per maand). Hierop is géén sociale zekerheidsbijdrage verschuldigd, maar wel een verlaagde  BV-inhouding van 26,75%
 • Via het sectoraal Fonds voor Bestaanszekerheid ontvang je een extra dagvergoeding, ook in de 6 dagen-week. Dit is 12,07 € bruto/dag boven op de RVA-uitkering. Ook hierop wordt ook de verlaagde BV inhouding van 26,75% ingehouden.
 • Daarnaast betaalt Daikin boven de RVA-uitkering én de aanvullende vergoeding van het Fonds voor Bestaanszekerheid ook nog een extra toeslag van 10 € bruto/dag effectieve werkloosheid. Ook op dit bedrag moet er 26,75% BV afgehouden worden. 
 • Met de finale aanslag in de personen-belasting en afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, zal je mogelijks nog een extra deel aan belastingen moeten betalen, vermits er op alle bovenstaande vergoedingen aan de bron slechts een verlaagde BV (26,75%) van toepassing is.


                    VOORBEELD:  Werknemer met een begrensd brutoloon van  2.754,76 €

                    RVA-daguitkering à 70%: max. 74,17 € bruto/ dag verminderd met 26,75% BV =>  netto 54,33 €/ dag

                    FBZ dagvergoeding: 12,07 € verminderd met 26,75% BV => netto 8,84€/dag

                    Daikin dagvergoeding: 10 € verminderd met 26,75%BV => netto 7,33 euro/dag

                    Totaal Max. dagvergoeding: 54,33 € + 8,84€+7,33€ =  70,50 € netto/ dag

                    Afhankelijk van de individuele gezinssituatie kan hierop nog extra personenbelasting verschuldigd zijn.

Wat met verlof en ziekte tijdens Overmacht - Corona?

Volgende wijziging werd door de regering opgelegd inzake tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht-CORONA in combinatie met verlof en ziekte.

In tegenstelling tot wat eerder werd gecommuniceerd is het principe van ‘eerste schorsing primeert’ niet meer volledig van toepassing.

Vanaf 23/03/2020 gelden dus volgende toepassingen binnen Daikin

VERLOF EN TIIJDELIJKE WERKLOOSHEID ‘OVERMACHT-CORONA'

Alle bevestigde verlof (ADV, JV, ANC, CAO,…) tijdens een periode tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht-Corona blijft staan. Voor deze dagen zal er geen werkloosheidsuitkering worden toegekend.

Dit geldt enkel voor volle dagen verlof. De enige uitzondering betreft educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof.

Vanaf het moment dat er officieel gecommuniceerd wordt dat er een periode van tijdelijke werkloosheid overmacht-Corona zal worden ingevoerd, kunnen wij geen verlof-annulaties voor die periode meer aanvaarden.

ZIEKTE EN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID ‘OVERMACHT-CORONA’

De werkgever zal geen gewaarborgd loon ziekte uitbetalen tijdens een periode tijdelijke werkloosheid omwille overmacht-Corona

1. Ik ben al ziek wanneer tijdelijke werkloosheid wordt ingevoerd

· Indien ik minder dan 30 dagen ziek ben: ik ontvang een uitkering van mijn mutualiteit voor de ziekteperiode die samenvalt met werkloosheid door overmacht

· Indien ik meer dan 30 dagen ziek ben: ik blijf verder op mutualiteit staan

· Pas na het verstrijken van de ziekteperiode kan ik een werkloosheidsuitkering krijgen voor de dagen waarop ik in tijdelijke werkloosheid ben geplaatst.

2. Ik word ziek tijdens een periode tijdelijke werkloosheid

Ik ontvang een uitkering van mijn mutualiteit voor de ziekteperiode die samenvalt met werkloosheid door overmacht. Enkel voor de dagen vóór en na de ziekteperiode kan ik een werkloosheidsuitkering ontvangen.

3. Ik werk progressief of in een stelsel van WBAO

Ik krijg voor de uren of dagen waarvoor ik normaal op mutualiteit sta mijn normale mutualiteitsuitkering. Voor de uren of dagen waar ik normaal moet werken zal ik een werkloosheidsuitkering ontvangen.

4. Ik ben door de arbeidsgeneesheer of door mijn eigen arts verboden te werken zonder dat ik ziek ben. Ik ben dus preventief voor een periode thuis gezet in het kader van een Corona-besmettingsrisico.

Ik ontvang een werkloosheidsuitkering voor de dagen in die periode waarop ik normaal voorzien was om te werken.

LET OP: zorg steeds voor een correcte ziektemelding én attestering want enkel zo kan een correcte registratie en aangifte gebeuren.

BELANGRIJK: Bezorg steeds je vertrouwelijk document aan je mutualiteit. Enkel op die manier kunnen ze een uitbetaling doen tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid overmacht-Corona.

Andere bepalingen op bedrijfsvlak overeengekomen in het kader van deze tijdelijke werkloosheid  ‘OVERMACHT-COVID 19:

 • Deze dagen tijdelijke werkloosheid zullen uitzonderlijk gelijkgesteld worden voor de opbouw van de eindejaarspremie met referteperiode 01/12/2019 – 30/11/2020.
 • Deze dagen tijdelijke werkloosheid worden automatisch gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen voor het bepalen van het aantal  ecocheques waarop de werknemer aanspraak kan maken voor de lopende referteperiode.
 • Deze dagen tijdelijke werkloosheid kunnen  daarentegen géén aanspraken op maaltijdcheques genereren.
 • Voor de duur van de tijdelijke werkloosheid binnen COVID-19 zullen dergelijke effectieve werkloosheidsdagen géén aanleiding geven tot vermindering van  ADV- of CAO- verlofrechten.

Below we try to explain the consequences of temporary unemployment due to force majeure as clearly as possible

Please forward your quarantine certificate to Employee Services (ES@daikineurope.com) and always state the reason for the quarantine, i.e. quarantine due to force majeure, travel or High Risk Contact.On November 6, 2020, the federal government decided to reintroduce the simplified temporary unemployment procedure for all employers and employees from 01.10.2020 to 31.03.2021.

The reasons for being able to rely on temporary unemployment force majeure are:

 • Employees who are not sick, but who have to stay at home due to a quarantine;
 • Employees who are unable to work because of the care of a child because the nursery, school or reception center for the disabled is closed due to a measure to limit the spread of the coronavirus and who provide their employer with a certificate of corona closure that the institution has filled in.
 • Employees who are unable to work because their resident minor child has to follow distance education and who provide their employer with a certificate of corona closure that the institution has completed.
 • Employees who cannot work because of the care of a child because the child is in quarantine.

To request a form of force majeure due to the care of a minor who lives at home, the following online form must be completed. Please do this as soon as possible, so that we can also take this into account for the manpower planning.

In addition, the quarantine certificate or certificate of partial closure of the crèche, school or reception center must be emailed to Employee Services ES@daikineurope.com).

The simplified form C3.2-EMPLOYEE-CORONA can be used to apply for your benefit. This form is available on the websites of the payment institutions, where you will find additional information on how to send the form to your payment institution (trade union or HVW).

The employee must not be in possession of a C3.2A control card. These are therefore no longer delivered. If you have already submitted your C3.2A before October, that is no problem either.

The extra daily allowance of the NEO of 5.63 euros that was no longer available from September 1, applies again.

Because of this change, we have to make an adjustment to all force majeure wage codes since 1 September. It is therefore possible that you will receive a correction pay slip at the end of November for all force majeure days since 1 September 2020.

If you have any questions, you can contact Employee Services (POG) during office hours from Monday to Thursday from 11:30 am to 1:30 pm.

(the above information is always subject to further changes from the government)

The flexible Corona force majeure arrangement will end on August 31 from the government. From 1 September, force majeure can only be applied to employees for whom it is not possible to work from home, namely blue-collar workers and group leaders. A second condition is that a quarantine certificate is provided from the general practitioner. A quarantine certificate can be prescribed in the following cases: you have been in close contact with a covid-infected person, you belong to a risk group in consultation with our medical service or you have traveled to an orange or red zone. Please note, if your destination was already red on departure, no force majeure payment will be provided. The quarantine certificate must be forwarded as soon as possible by mail or post to Employee Services employeeservices@daikineurope.com).

The payment of the NEO for force majeure has changed from 1 September. The extra daily allowance of 5.63 euros that was foreseen since the Corona measures is no longer available.

The complete electronic flow of the declarations will also be abolished. A 'C3.2A - temporary unemployment' will therefore be sent to your home address. You must complete this correctly, according to the instructions on the sheet and hand it over to your payment institution (trade union or HVW) at the end of the month. If it is not filled in correctly, no payment will follow.

How to fill in the C3.2A – temporary unemployment (force majeure)?

Only SCHEDULE 1 must be completed from the 1st day of the month in which the temporary unemployment occurs until the end of the month è so fill in the entire month each time.

You must indicate in the roster per day: worked, sick, paid public holiday, temporarily unemployed, ....

Take your pay slip for the relevant month to hand. The details of all days are clearly described on the back of your pay slip, eg worked, sick, ... as well as temporary unemployment due to force majeure. These are described as 'force majeure unemployment' (wage code: 9735)

If you make a mistake when filling it in, do not make any corrections, but explain this in an accompanying letter and report to the RVA or your payment institution as soon as possible.

Only after the last working day of the month in question should you submit the completed and signed form to the payment institution (Auxiliary Fund for the Unemployed (HVW)) or to your trade union. The employer's part is forwarded electronically.

SCHEDULE 2 is only filled in when:

You perform work as an employee for another employer on a day on which you do not usually work for your regular employer

What to do if the C3.2A is lost?

These are unique numbered documents. Under no circumstances can a duplicate of the form C3.2 – employee be delivered by the company.

If the document is lost, please report this to Employee Services as soon as possible. Proof that the form C3.2 employee has been requested is requested from SD Worx and forwarded to the employee. With this document, the employee must register with his payment institution (trade union / HVW).

If you have any questions, you can contact Employee Services (POG) during office hours from Monday to Thursday from 11:30 am to 1:30 pm.

 • You will receive an NEO unemployment benefit via your payment institution for the days on which you were effectively made redundant:
  This benefit is exceptionally calculated in the context of “Force Majeure – Corona” at 70% of your last gross monthly wage with an upper limit of 2,754.76 euros.
  This means that your maximum gross daily benefit amounts to €74.17 gross/day (in a 6-day week – max. 26 daily benefits per month). No social security contribution is due on this, but a reduced BV withholding of 26.75%
 • You will receive an extra daily allowance through the sectoral Fund for Subsistence Security, also in the 6-day week. This is € 12.07 gross/day on top of the NEO benefit. The reduced BV withholding of 26.75% is also deducted from this.
 • In addition, Daikin also pays an additional allowance of €10 gross/day of effective unemployment on top of the NEO benefit and the supplementary payment from the Social Security Fund. Also on this amount 26.75% BV has to be deducted.
 • With the final assessment in the personal income tax and depending on your personal situation, you may have to pay an extra part in taxes, since only a reduced BV (26.75%) applies to all the above reimbursements at source. .

  EXAMPLE: Employee with a capped gross salary of €2,754.76

  RVA daily allowance at 70%: max. €74.17 gross/day minus 26.75% BV => net €54.33/day

  FBZ daily allowance: €12.07 less 26.75% BV => €8.84 net/day

  Daikin daily allowance: 10 € less 26.75% BV => 7.33 euros net/day

  Total Max. daily allowance: €54.33 + €8.84+€7.33 = €70.50 net/day

  Depending on the individual family situation, additional personal tax may be payable on this.

 

What about leave and illness during Force Majeure - Corona?

The following change was imposed by the government regarding temporary unemployment due to force majeure-CORONA in combination with leave and illness.

Contrary to what was previously communicated, the principle of 'first suspension takes precedence' is no longer fully applicable.

From 23/03/2020 the following applications will therefore apply within Daikin


LEAVE AND TEMPORARY UNEMPLOYMENT 'FORES MAJEURE CORONA'

All confirmed leave (ADV, JV, ANC, CAO, ...) during a period of temporary unemployment due to force majeure-Corona will remain in place. No unemployment benefits will be awarded for these days.

This only applies to full days of leave. The only exception concerns educational leave or Flemish training leave.

From the moment it is officially communicated that a period of temporary unemployment force majeure-Corona will be introduced, we can no longer accept leave cancellations for that period.

ILLNESS AND TEMPORARY UNEMPLOYMENT 'FORES MAJEURE CORONA'

The employer will not pay a guaranteed wage for illness during a period of temporary unemployment due to force majeure-Corona

1. I am already ill when temporary unemployment is introduced

· If I am sick for less than 30 days: I receive a benefit from my health insurance company for the period of illness that coincides with unemployment due to force majeure

· If I am sick for more than 30 days: I will continue to be on mutuality

· Only after the period of illness has expired can I receive unemployment benefits for the days on which I have been placed in temporary unemployment.

2. I get sick during a period of temporary unemployment

I receive a benefit from my health insurance company for the period of illness that coincides with unemployment due to force majeure. I can only receive unemployment benefits for the days before and after the period of illness.

3. I work progressively or in a WBAO system

I receive my normal health insurance benefit for the hours or days for which I am normally on the health insurance fund. I will receive unemployment benefits for the hours or days where I normally have to work.

4. I am forbidden by the occupational physician or by my own doctor to work without being ill. So I have been put at home preventively for a period in the context of a Corona contamination risk.


I receive unemployment benefits for the days in that period when I was normally expected to work.

PLEASE NOTE: always ensure correct notification of illness and attestation, because only in this way can a correct registration and declaration take place.

IMPORTANT: Always send your confidential document to your health insurance company. Only in this way can they make a payment during a period of temporary unemployment force majeure-Corona.

 

Other company-level provisions agreed in the context of this temporary unemployment 'Force Majeure COVID 19:

 • These days of temporary unemployment will exceptionally be equated for the accrual of the year-end bonus with the reference period 01/12/2019 – 30/11/2020.
 • These days of temporary unemployment are automatically equated with days actually worked for the purpose of determining the number of eco vouchers to which the employee can claim for the current reference period.
 • These days of temporary unemployment, on the other hand, cannot generate entitlements to meal vouchers.
 • For the duration of temporary unemployment within COVID-19, such effective unemployment days will not give rise to a reduction of ADV or Collective Labor Agreement leave entitlements.

Corona Support Center

Dagelijks bereikbaar van 09h tot 12h
059 / 55 88 44 of e
mployeeservices@daikineurope.com